W Dz.U. z 2023 r. pod poz. 1564 opublikowano postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 8.8.2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Więcej treści o ustroju i organizacji po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź
Ważne

Prezydent RP zarządził wybory do Sejmu RP i do Senatu RP, wyznaczając dzień wyborów na niedzielę 15.10.2023 r.

Natomiast dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do postanowienia, w którym określono termin wykonania czynności wyborczych oraz ich zakres.

I tak, do 28.8.2023 r.:

1) zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej przez: organ partii politycznej o utworzeniu komitetu wyborczego, a także pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego lub o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców,

2) powołanie okręgowych komisji wyborczych.

Od 1.9.2023 r. do 12.10.2023 r. składanie przez:

1) wyborców wniosków o: wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów, zmianę miejsca głosowania,

2) żołnierzy pełniących zasadniczą służbę wojskową albo odbywających ćwiczenia wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym wniosków o zmianę miejsca głosowania.

Do 6.9.2023 r. do godz. 16:00: zgłaszanie list kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów.

Do 11.9.2023 r.: utworzenie obwodów głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów, domach studenckich i zespołach tych domów, a także ustalenie ich granic, siedzib i numerów.

Do 15.9.2023 r.:

1) podanie do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,

2) a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika,

3) zgłaszanie przez kapitanów statków wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich,

3) zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych.

Do 25.9.2023 r.:

1) powołanie obwodowych komisji wyborczych,

2) podanie do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych.

Od 30.9.2023 r. do 13.10.2023 r. do godz. 24:00: nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze.

Do 2.10.2023 r. zgłaszanie zamiaru:

1) głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, w tym za pomocą nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat,

2) skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transportu powrotnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, w gminie, w której w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski.

Do 5.10.2023 r. podanie:

1) przez okręgowe komisje wyborcze, w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów oraz zarejestrowanych kandydatach na senatorów,

2) do publicznej wiadomości informacji o organizacji w gminach wiejskich lub miejsko-wiejskich bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego w dniu wyborów, o którym mowa w art. 37f § 1 KodeksWyb.

Do 6.10.2023 r.: składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.

Do 10.10.2023 r. składanie przez:

1) komitety wyborcze wyborców zrzeszonych w zarejestrowanych organizacjach mniejszości narodowych oświadczeń do PKW o korzystaniu ich list kandydatów na posłów ze zwolnienia z warunku określonego w art. 196 § 1 KodeksWyb, tj. obowiązku przekroczenia progu wyborczego,

2) wyborców przebywających za granicą wniosków o ujęcie ich w spisie wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą,

3) wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o ujęcie ich w spisach wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach.

Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie. Wypróbuj System Legalis Administracja. Sprawdź

Do 12.10.2023 r.: poinformowanie wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, którzy zgłosili zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu wyborczego, o godzinie transportu w dniu głosowania.

Dnia 13.10.2023 r. o godz. 24:00: zakończenie kampanii wyborczej.

W dniu 15.10.2023 r. godz. 7:00–21:00: głosowanie.