Zakres zmian zaproponowany w projekcie jest obszerny a swoimi zapisami przewiduje on także m.in. nowelizację przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego (dalej: KPA).

Więcej treści o ustroju i organizacji po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź
Ważne

Jedynym uzasadnieniem powołanym przez wnioskodawców jest argument, w myśl którego celem projektowanej ustawy jest wprowadzenie podstaw prawnych dla funkcjonowania rozwiązań usprawniających oraz rozwijających funkcjonowanie e-administracji.

W zakresie KPA projekt zakłada. że w toku postępowania, organ administracji będzie weryfikował istnienie pełnomocnictwa, jego ważność oraz zakres upoważnienia do występowania w imieniu strony w Rejestrze Pełnomocnictw Elektronicznych. Dodatkowo organ będzie zamieszczał w aktach adnotację o dokonaniu tej weryfikacji. Zmiany wynikają z utworzenia Rejestru Pełnomocnictw Elektronicznych oraz wprowadzenia tzw. e-pełnomocnictwa w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, które będzie gromadzone w nowo utworzonym przez Ministra Cyfryzacji rejestrze.

Zapytaj o konsultację jednego z naszych 140 ekspertów. Sprawdź

Kolejna zmiana ma związek z doręczeniami elektronicznymi. Celem wprowadzenia tej zmiany jest podniesienie pewności obrotu przez wskazanie, że warunkiem wprowadzenia rozwiązań techniczno-organizacyjnych, na które może nastąpić doręczenie, jest uregulowanie ich funkcjonowania w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

Projekt został skierowany do Biura Legislacyjnego Sejmu celem zaopiniowania.