Projektowane rozporządzenie stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 35 § 4 ustawy z 5.1.2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1277 ze zm.; dalej: KodeksWyb).

Więcej treści o ustroju i organizacji po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia wskazano, że z uwagi na zakres zmian wprowadzonych do KodeksWyb, w tym przede wszystkim ze względu na utworzenie Centralnego Rejestru Wyborców ustawodawca uznał, że Minister Spraw Zagranicznych powinien wydać nowe rozporządzenie w miejsce dziś obowiązującego.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem spis wyborców przebywających za granicą będzie sporządzany dla każdego z obwodów głosowania za granicą w kolejności alfabetycznej nazwisk wyborców w formie wydruku, z wykorzystaniem danych zgromadzonych przez usługę elektroniczną udostępnioną przez ministra właściwego do spraw zagranicznych, o której mowa w art. 35 § 2 pkt 2 KodeksWyb.

Spis będzie sporządzony według wzoru określonego w niniejszym projekcie. Każda strona spisu będzie opatrzona nazwą organu sporządzającego spis wyborców. Na ostatniej stronie spisu będzie zamieszczany podpis osoby uprawnionej do sporządzenia spisu, jak również pieczęć organu sporządzającego spis. Strony spisu będą numerowane według schematu – kolejna strona z ogólnej liczby stron.

Spis będzie wymagał aktualizacji w związku z czynnościami realizowanymi przez wyborców – zmiana miejsca głosowania, złożenie reklamacji czy pobranie zaświadczenia o prawie do głosowania, jak też w przypadku zaistnienia zdarzeń takich jak zgon, utrata obywatelstwa czy utrata prawa wybierania. Projektowane rozporządzenie przewiduje, kiedy i w jaki sposób wyborca zostanie dopisany do spisu wyborców, a kiedy i w jaki sposób zostanie z tego spisu wykreślony.

Projektowane rozporządzenie określa także wzór zaświadczenia o prawie do głosowania. Dokument ten będzie generowany z Centralnego Rejestru Wyborców stąd jego wzór odpowiada modelowi przyjętemu dla zaświadczeń wydawanych przez uprawnione organy na terytorium RP.

W zakresie udzielonego przez ustawodawcę upoważnienia w projekcie rozporządzenia określono również sposoby zabezpieczenia zaświadczeń wydawanych przez konsulów, mające zapobiegać ich podrabianiu.

System Legalis Administracja – kompleksowe wsparcie każdego urzędnika. Wypróbuj! Sprawdź

Projekt zawiera ponadto przepisy określające sposoby odbioru zaświadczeń. Zgodnie z propozycją projektodawcy, odmiennie od rozwiązań przyjętych w kraju, za granicą, na wniosek wyborcy, zaświadczenie może być przesłane na wskazany adres w okręgu konsularnym, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Wyborca składając wniosek o przesłanie zaświadczenia może także wnioskować o przekazanie zaświadczenia, na jego zlecenie i na jego koszt, w sposób szczególny, za pośrednictwem dostępnej komercyjnie usługi kurierskiej, zapewniającej obsługę przesyłek rejestrowanych.

Nowe rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu określonym w komunikacie wydanym na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 7 ustawy z 26.1.2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 497). Tego samego dnia straci też moc obowiązujące dotychczas rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z 29.5.2017 r. w sprawie spisu wyborców (Dz.U. poz. 1130 ze zm.).

Źródło: https://legislacja.rcl.gov.pl/