Zgodnie ze zmienionym harmonogramem prac przyjęcie projektu przez Radę Ministrów i rozpoczęcie prac parlamentarnych planowane jest już po rozpoczęciu nowej kadencji Sejmu.

Dla przypomnienia, projekt rozwiązań odnośnie do certyfikacji wykonawców został skierowany do konsultacji w marcu 2022 r. Obecnie trwają końcowe prace nad projektem ustawy dotyczącym certyfikacji wykonawców zamówień publicznych oraz nadal prowadzone są konsultacje z interesariuszami dotyczące poszczególnych zagadnień i obszarów certyfikacji, tak aby wypracować optymalne rozwiązania.

Więcej treści o zamówieniach publicznych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Podkreślić należy, że certyfikacja zamówień publicznych to element Polityki zakupowej państwa. Jej wprowadzenie ma m.in. zwiększyć udział MŚP w rynku zamówień publicznych. Chodzi o ograniczenie obowiązków formalnych związanych ze składaniem dokumentów przez wykonawców oraz uproszczenie i przyspieszenie weryfikacji ich sytuacji podmiotowej przez zamawiających. Istotę certyfikacji stanowi stworzenie możliwości uzyskania przez wykonawców stosownego certyfikatu, służącego do wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. Dzięki temu nastąpi znaczące ograniczenie obowiązków formalnych oraz kosztów związanych z udziałem w postępowaniach. Mechanizm certyfikacji oznacza w założeniu również wymierne korzyści dla zamawiających, zwłaszcza mniejszych jednostek. Eliminuje on konieczność żądania, a następnie weryfikowania w toku postępowania znacznej ilości dokumentów dotyczących sytuacji oraz zdolności wykonawców, a w konsekwencji ma przyczynić się do istotnego skrócenia czasu trwania postępowań. Nie bez znaczenia jest także ograniczenie ryzyk związanych z błędną weryfikacją wykonawców. Ma to być więc rozwiązanie, które w znacznym stopniu powinno uprościć procedurę zamówieniową, na czym zyskają zwłaszcza mniejsze instytucje zamawiające.

Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie. Wypróbuj System Legalis Administracja. Sprawdź

Założenia certyfikacji wykonawców nie zmieniły się w stosunku do tego, co zostało opublikowane w „Zielonej księdze”. Certyfikacja wykonawców odbywać się będzie w dwóch obszarach, tj. podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu (tzw. certyfikacja warunków negatywnych) oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu (tzw. certyfikacja warunków pozytywnych). Certyfikacja będzie miała charakter fakultatywny. Wykonawca niedysponujący certyfikatem będzie miał możliwość wykazania okoliczności wymaganych przez przepisy PrZamPubl i zamawiającego w tradycyjny sposób, tak jak to ma miejsce obecnie. Za wydanie certyfikatu wykonawca ma ponosić stosowną opłatę, której wielkość uzależniona będzie od wnioskowanego zakresu certyfikatu