Pierwsza zmiana dotyczy brzmienia § 4 ust. 1 pkt 1 PodmŚrDowodR. Polega na dodaniu możliwości złożenia przez wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, informacji lub dokumentu potwierdzającego niekaralność urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta, wystawionego w kraju miejsca zamieszkania osoby, której dotyczy informacja albo dokument.

Obecnie wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, musi złożyć taką informację lub dokument wystawione w kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. W praktyce okazuje się, że urzędujący członek organu zarządzającego lub nadzorczego wykonawcy, wspólnik spółki jawnej lub partnerskiej albo komplementariusz w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurent nie zamieszkuje w państwie siedziby lub miejsca zamieszkania wykonawcy. Ponadto wykonawcy sygnalizują, że w niektórych państwach organy wydające właściwe dokumenty w sprawie braku karalności nie wydają ich osobom niebędącym ich obywatelami i zamieszkującym w innym państwie. Projektodawcy podkreślają, że proponowana na skutek przywołanej zmiany możliwość złożenia dokumentu wystawionego w kraju miejsca zamieszkania osoby, której dotyczy (w przypadku wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej) ma funkcjonować równolegle z możliwością złożenia dokumentu wystawionego dla osoby w kraju siedziby lub miejsca zamieszkania wykonawcy.

Więcej treści o zamówieniach publicznych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Na mocy zatem zmienianego § 4 ust. 1 pkt 1 PodmŚrDowodR, jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast informacji z KRK, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 PodmŚrDowodR ma składać informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 PodmŚrDowodR.

W projekcie rozporządzenia przewidziano także zmianę § 11 ust. 1 PodmŚrDowodR. Ma ona na celu uwzględnienie odmienności proceduralnych związanych z udzielaniem zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. Obecnie ze zdania wprowadzającego do wyliczenia wynika, że w przypadku zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa stosuje się § 2 ust. 1 pkt 7 PodmŚrDowodR. Składanie przez wykonawców oświadczeń o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PrZamPubl, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego jest systemowo powiązane z obowiązkiem składania wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo wraz z ofertą oświadczenia z art. 125 ust. 1 PrZamPubl (w zamówieniach klasycznych o wartości równej lub przekraczającej progi unijne oraz w zamówieniach sektorowych – na formularzu JEDZ). W postępowaniach dotyczących zamówień klasycznych oraz zamówień sektorowych zasadą jest, że zgodnie z art. 126 ust. 1 PtrZamPubl, do złożenia podmiotowych środków dowodowych wzywany jest wyłącznie wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, a składane oświadczenie o aktualności, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 7 PodmŚrDowodR dotyczy informacji przekazanych zamawiającemu przez wykonawcę wraz z wnioskiem albo wraz z ofertą w ramach oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PrZamPubl. Takie rozwiązanie nie ma zastosowania w postępowaniach o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, ponieważ stosownie do art. 395 ust. 1 pkt 1 lit. a PrZamPubl nie mają w nim zastosowana przepisy art. 125 ust. 2, 3 i 6 PrZamPubl, a także art. 126 ust. 1 i 2 PrZamPubl. Zgodnie z art. 405 ust. 4 PrZamPubl, do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku negocjacji bez ogłoszenia do oferty, wykonawca dołącza oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PrZamPubl, oraz podmiotowe środki dowodowe.

W zamówieniach w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa zasadą jest więc, że podmiotowe środki dowodowe składa się wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo wraz z ofertą. Biorąc pod uwagę, że w postępowaniach dotyczących zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa podmiotowe środki dowodowe składane są jednocześnie z oświadczeniem z art. 125 PrZamPubl, uznano, że zasadna jest zmiana § 11 ust. 1 PodmŚrDowodR polegająca na dodaniu kolejnego punktu jako zastrzeżenia uwzględniającego odmienności proceduralne tego typu postępowań. Zgodnie ze zmienianym § 11 ust. 1 pkt 6 PodmŚrDowodR w zamówieniach w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy w przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 7 PodmŚrDowodR, zamiast oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PrZamPubl, zamawiający żąda oświadczenia wykonawcy w zakresie okoliczności, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 7 PodmŚrDowodR.

(zob. https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12367100/katalog/12936264#12936264)