Wójt gminy jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593; dalej: TerroryzmU).

Definicja osób zajmujących eksponowane stanowisko polityczne została sformułowana w art. 2 ust. 2 pkt 11 TerroryzmU.

Więcej treści o ustroju i organizacji po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Z uwagi na dosyć ogólne pojęcia identyfikujące osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne, takie jak zajmowanie znaczącego stanowiska publicznego lub pełnienie znaczącej funkcji publicznej, ustawodawca zobowiązał ministra właściwego do spraw finansów publicznych do określenia, w drodze rozporządzenia, wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi, mając na uwadze charakter wykonywanych zadań oraz ich znaczenie dla przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 46c TerroryzmU).

Na podstawie ww. upoważnienia zostało wydane rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 27.7.2021 r. w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi (Dz.U. z 2021 r. poz. 1381 ze zm.). W wykazie znalazło się także stanowisko wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta) zgodnie § 2 pkt 42 rozporządzenia.