Powyższe wynika z ustawy z 9.3.2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa (Dz.U. poz. 572).

Więcej treści o ustroju i organizacji po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Zgodnie z nowymi przepisami:

1) rada gminy utworzy radę seniorów:

  • na wniosek co najmniej 50 mieszkańców, którzy ukończyli 60. rok życia, w przypadku gminy do 20 tys. mieszkańców;
  • na wniosek co najmniej 100 mieszkańców, którzy ukończyli 60. rok życia, w przypadku gminy powyżej 20 tys. mieszkańców.

2) rada powiatu utworzy radę seniorów:

  • na wniosek co najmniej 150 mieszkańców, którzy ukończyli 60. rok życia, w przypadku powiatu do 100 tys. mieszkańców;
  • na wniosek co najmniej 250 mieszkańców, którzy ukończyli 60. rok życia, w przypadku powiatu powyżej 100 tys. mieszkańców.

3) sejmik województwa utworzy radę seniorów:

  • na wniosek co najmniej 500 mieszkańców, którzy ukończyli 60. rok życia, w przypadku województwa do 200 tys. mieszkańców;
  • na wniosek co najmniej 800 mieszkańców, którzy ukończyli 60. rok życia, w przypadku województwa powyżej 200 tys. mieszkańców.

Radę seniorów będzie należało powołać w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia poprawnego wniosku.

System Legalis Administracja – kompleksowe wsparcie każdego urzędnika. Wypróbuj! Sprawdź

Nowoutworzona rada seniorów będzie funkcjonowała na podstawie statutu, nadanego jej przez tworzący tę radę organ uchwałodawczy właściwego samorządu, określającego w szczególności:

1) tryb i kryteria wyboru jej członków,

2) zasady i tryb jej działania,

3) długość jej kadencji, z tym że kadencja nie może trwać dłużej niż kadencja rady powiatu, na terenie którego funkcjonuje ta rada,

4) zasady wygaśnięcia mandatu i odwołania jej członków.

Przepisy przejściowe nowelizacji przewidują ponadto, że kadencja funkcjonujących dotychczas w samorządach rad seniorów kończy się z upływem okresu określonego w przepisach o ich utworzeniu. Jeżeli przepisy o utworzeniu tych rad nie określały ich kadencji, rady te działają do dnia ustalenia ich składu zgodnie z przepisami wprowadzonymi niniejszą nowelizacją, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.