Wniosek RPO do MSWiA

Mając na uwadze argumenty skarg obywateli, jak i dotyczące dyskryminacji, czy nakazywania podawania nieprawdy, Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o podjęcie prac nad zmianą obecnego brzmienia przepisu art. 61 ust. 2 PrASC.

Obowiązujący przepis i jego stosowanie

Obecnie przepis art. 61 ust. 2 PrASC stanowi, że jeżeli nie nastąpiło uznanie ojcostwa albo sądowe ustalenie ojcostwa, w akcie urodzenia jako imię ojca zamieszcza się imię wskazane przez osobę zgłaszającą urodzenie.

Przy braku takiego wskazania, w akcie urodzenia zamieszcza się jako imię ojca imię wybrane przez kierownika urzędu stanu cywilnego; jako nazwisko ojca i jego nazwisko rodowe zamieszcza się nazwisko matki z chwili urodzenia dziecka, z adnotacją o wpisaniu nazwiska matki i wybranego imienia jako danych ojca.

W przesyłanych do RPO skargach obywatele podkreślają przede wszystkim przymusowy charakter obowiązującego rozwiązania.

Więcej treści o ustroju i organizacji po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Propozycja nowelizacji RPO

We wniosku RPO zwraca uwagę na to, że osoba zgłaszająca urodzenie powinna mieć wybór, czy chce skorzystać z danych przesłaniających, czy też jednak nie wpisywać danych ojca. Jak podkreśla RPO, problemy z obowiązującym sposobem uzupełniania rubryk w akcie urodzenia dotyczą nie tylko sytuacji, w której dwie osoby tej samej płci – uwidocznione w zagranicznym akcie urodzenia dziecka jako jego rodzice – chcą dokonać transkrypcji aktu. Chodzi także o sytuacje, gdy dane matki nie są możliwe do wskazania, bądź po prostu ojciec jest nieznany, a osoba zgłaszająca urodzenie nie chce podawać fikcyjnych danych.

W związku z powyższym RPO proponuje rozważenie nowelizacji art. 61 ust. 2 PrASC w kierunku pozostawienia decyzji co do wpisywania danych ojca matce dziecka albo samemu dziecku, kiedy osiągnęłoby ono pełnoletność. Oznacza to, że kierownik urzędu stanu cywilnego wpisywałby fikcyjne imię i nazwisko ojca dopiero w momencie, gdy matka lub dziecko wyraziliby taką wolę.