Senat przyjął w połowie grudnia nowelizacje Kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej i badania trzeźwości wprowadzając do ustawy cztery poprawki. Pierwsza i druga poprawka dotyczyła dłuższego (trzymiesięcznego a nie dwumiesięcznego) vacatio legis dla pracy zdalnej oraz większej (30 a nie 24 dni w roku kalendarzowym) liczbie dni pracy zdalnej okazjonalnej. Trzecia poprawka związana jest z nowym art. 6719 gdzie w § 6 zaproponował, żeby w zdaniu pierwszym wyrazy „4. roku życia” zastąpiły wyrazy „10. roku życia”. Celem tej poprawki jest umożliwienie rodzicom starszych dzieci, do 10. roku życia a nie jak obecnie do 4. roku życia, obowiązek uznania wniosku o pracę zdalną. Senat uznał, że przyjęta w ustawie granica ukończenia przez dziecko 4. roku życia jest zbyt niska i zdecydował się na jej znaczne podwyższenie. Ta poprawka podobnie jak dwie pierwsze nie uzyskała większości w Komisji.

Prawo pracy – Sprawdź aktualną listę szkoleń Sprawdź

Praca zdalna dla osób niepełnosprawnych przyjęta przez Komisję

Czwarta poprawka również odnosiła się do art.6719 gdzie w § 6 w zdaniu pierwszym wyrazy „a także pracownika sprawującego opiekę̨ nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą̨ we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności” zastępuje się̨ wyrazami „pracownika posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a także pracownika sprawującego opiekę̨ nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą̨ we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności”. Tą poprawką Senat zobowiązał pracodawcę do uwzględnienia wniosku o wykonywanie pracy zdalnej pracownika posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Senat uznał, że nie ma żadnego uzasadnienia, zgodnie z którym należy uwzględnić wniosek pracownika sprawującego opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, pomijając wniosek pracownika, który sam posiada takie orzeczenie.

Głosowanie, nad poprawkami które Sejm może przyjąć lub odrzucić odbędzie się podczas posiedzenia Sejmu w dniach 11–13 stycznia.