W Dz.U. z 2024 r. pod poz. 613 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z 11.4.2024 r. w sprawie sposobu przesyłania, utrwalonego w postaci elektronicznej, pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeń.

Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie. Wypróbuj System Legalis Administracja. Sprawdź

Pełnomocnictwo ogólne, utrwalone w postaci elektronicznej, ma być przesyłane za pośrednictwem:

  • portalu podatkowego – przez mocodawcę, pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym oraz osobę sprawującą opiekę nad osobą, która nie może się podpisać;
  • dedykowanego systemu teleinformatycznego Szefa KAS – przez organy podatkowe.

Natomiast pełnomocnictwo szczególne oraz pełnomocnictwo do doręczeń, utrwalone w postaci elektronicznej, mają być przesyłane do organu podatkowego właściwego w sprawie, której to pełnomocnictwo dotyczy:

  • na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych (dalej: DorElektrU);
  • za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym.
Więcej treści o ustroju i organizacji po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Ważne

Do dnia poprzedzającego dzień powstania obowiązku, o którym mowa w art. 155 ust. 1 DorElektrU (czyli obowiązku stosowania Krajowego Systemu Doręczeń Elektronicznych), w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, przekazywanie pełnomocnictwa szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeń może następować również za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej organu podatkowego na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP). Harmonogram wprowadzania obowiązku stosowania Krajowego Systemu Doręczeń Elektronicznych jest dostępny na stronie: https://www.gov.pl/web/e-doreczenia/harmonogram

System Legalis Administracja – kompleksowe wsparcie każdego urzędnika. Wypróbuj! Sprawdź

Tym samym traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z 28.12.2015 r. w sprawie sposobu przesyłania, w formie dokumentu elektronicznego, pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeń (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1269).