W Dz.U. z 2024 r. pod poz. 344 opublikowano postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 11.3.2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego. Prezydent Andrzej Duda zarządził wybory posłów do Parlamentu Europejskiego, do którego w Polsce wybiera się 53 posłów.

Ważne

Dzień wyborów wyznaczono na niedzielę 9 czerwca 2024 r.

Więcej treści o ustroju i organizacji po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, zgodnie z którym następuję:

1) do 22 kwietnia 2024 r.:

a) zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej:

  • przez organ partii politycznej o utworzeniu komitetu wyborczego,
  • przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego lub o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców;

b) powołanie okręgowych komisji wyborczych;

c) powołanie rejonowych komisji wyborczych;

2) od 26 kwietnia 2024 r. do 6 czerwca 2024 r.:

a) składanie przez wyborców wniosków o: wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów, zmianę miejsca głosowania,

b) składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą służbę wojskową albo odbywających ćwiczenia wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym wniosków o zmianę miejsca głosowania;

3) do 1 maja 2024 r. do godz. 16:00:

a) zgłaszanie list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego;

4) do 6 maja 2024 r.:

a) utworzenie odrębnych obwodów głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów, domach studenckich i zespołach tych domów, a także ustalenie ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;

5) do 10 maja 2024 r.:

a) podanie do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika,

b) zgłaszanie przez kapitanów statków wniosków o utworzenie obwodów głosowania dla wyborców przebywających na polskich statkach morskich,

c) zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych;

6) do 20 maja 2024 r.:

a) powołanie obwodowych komisji wyborczych,

b) podanie do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych;

7) od 25 maja 2024 r. do 7 czerwca 2024 r. do godz. 24:00:

a) nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych przygotowanych przez komitety wyborcze;

8) do 27 maja 2024 r.:

a) zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, w tym za pomocą nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat,

b) zgłaszanie zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transportu powrotnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, w gminie, w której w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski;

9) do 30 maja 2024 r.:

a) podanie przez okręgowe komisje wyborcze, w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego,

b) podanie do publicznej wiadomości informacji o organizacji w gminach wiejskich lub miejsko-wiejskich bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego w dniu wyborów, o którym mowa w art. 37f § 1 ustawy – Kodeks wyborczy (dalej: KodeksWyb);

10) do 31 maja 2024 r.:

a) składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat;

11) do 4 czerwca 2024 r.:

a) składanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o ujęcie ich w spisach wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą,

b) składanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich, wniosków o ujęcie ich w spisach wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach;

12) do 6 czerwca 2024 r.:

a) poinformowanie wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy w dniu głosowania kończą 60 lat, którzy zgłosili zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu wyborczego, o godzinie transportu w dniu głosowania;

13) w dniu 7 czerwca 2024 r. o godz. 24.00:

a) zakończenie kampanii wyborczej;

14) w dniu 9 czerwca 2024 r. w godz. 7:00–21:00:

a) głosowanie.

Ważne

Jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie wyborczym przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu. Jeżeli Kodeks wyborczy nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są dokonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych, urzędów gmin oraz konsulatów (art. 9 § 2 i 3 KodeksWyb).

System Legalis Administracja – kompleksowe wsparcie każdego urzędnika. Wypróbuj! Sprawdź