Na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ukazały się założenia projektu nowelizacji różnych aktów prawnych związanych z szeroko pojmowaną oświatą. Według podanych tam danych projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ma obejmować zmiany m.in. w ustawie o systemie oświaty, ustawie Prawo oświatowe (dalej: PrOśw) oraz w ustawie o systemie informacji oświatowej.

Więcej treści o oświacie po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Zmiana sposobu określenia kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Pierwsza zmiana miałaby związek z wątpliwościami samorządów (gmin) związanymi ze sposobem waloryzacji dofinansowań w skali danego roku, określonym w art. 122 PrOśw. W założeniach do ww. projektu podano, że kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%. Wysokość wskaźnika Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ,,Monitor Polski” na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Pierwszy raz od wielu lat waloryzacja wystąpiła w 2022 r., kiedy to wskaźnik za 2021 r. został określony na poziomie 5,1%. W 2023 r. za 2022 r. wskaźnik ten wyniósł 14,4%, a w 2024 r. za 2023 r. wskaźnik wynosi 11,4%. Biorąc po uwagę zgłaszane problemy z naliczaniem wysokości kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika, związane z różnym interpretowaniem przez organy przyznające to dofinansowanie (odmienne podejście gmin co do sposobu jego wyliczenia), konieczna jest zmiana ww. przepisów.

Dostosowanie podstawy prawnej dotyczącej pomocy de minimis, związanej z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianego pracownik

Projektowane zmiany pozostawałyby w związku ze zmianą stanu prawnego i nowym rozporządzeniem Komisji (UE) z 13.12.2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (rozporządzenie 2023/2831). W obecnym stanie prawnym art. 122 ust. 11 PrOśw odwołuje się do art. 2 pkt 17 PostPomPubU, który stanowi, że działalność gospodarcza oznacza działalność gospodarczą, do której mają zastosowanie reguły konkurencji określone w przepisach części trzeciej tytułu VII rozdziału 1 TFUE.

W założeniach do omawianego projektu podano, że konieczne jest dostosowanie podstawy prawnej, o której mowa w art. 122 PrOśw. Jak podkreślono, w dniu 1.1.2024 r. weszło w życie rozporządzenie Komisji (UE) 2023/2831 z 13.12.2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (rozporządzenie 2023/2831), które zastąpiło obowiązujące do 31.12.2023 r. rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (rozporządzenie 1407/2013). Zgodnie z informacją przekazaną przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniu 30.6.2024 r. wygasa możliwość udzielania pomocy de minimis na zasadach określonych w rozporządzeniu 1407/2013. Tym samym, niezbędna jest aktualizacja przepisów (wskazujących właściwe rozporządzenie unijne), tak aby pomoc de minimis mogła być udzielana przedsiębiorcom na zasadach określonych w rozporządzeniu nr 2023/2831.

Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie. Wypróbuj System Legalis Administracja. Sprawdź

Rozszerzenie katalogu kosztów finansowanych ze środków Funduszu Pracy (FP)

Kolejna propozycja zmian ma związek z rozszerzeniem katalogu kosztów dofinansowywanych ze środków Funduszu Pracy związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i zwiększeniem wysokości kwoty przeznaczonej na to dofinansowanie za jednorazowe przystąpienie do egzaminu z każdej kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie.

W założeniach do ww. projektu podano motywy planowanego rozszerzenia katalogu kosztów. W tym zakresie podkreślono, że od wielu lat ze środków Funduszu Pracy dofinansowuje się koszty przygotowania i przeprowadzenia egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Jednocześnie, w związku z wprowadzeniem proponowanych rozwiązań dotyczących wynagradzania egzaminatorów-weryfikatorów i operatorów pracowni informatycznej istnieje konieczność rozszerzenia katalogu kosztów dofinansowywanych ze środków Funduszu Pracy związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie o koszty związane z wynagradzaniem wskazanych osób. Dalej autorzy założeń wskazują, że wprowadzenie ww. propozycji jak i inne czynniki (np. inflacja) spowodowały ponad dwukrotny wzrost kosztów przeprowadzania części praktycznej egzaminów zawodowych i egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w modelu „w” (z wykonaniem). Stąd konieczność zwiększenia, od 2024 r., wysokości kwoty przeznaczonej na dofinansowanie z Funduszu Pracy za jednorazowe przystąpienie do egzaminu z każdej kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie.