Jeżeli na treść decyzji w postępowaniu wszczętym na skutek wniosku o podział nieruchomości oddziaływać może wynik innego, już toczącego się postępowania administracyjnego, organ po wszczęciu postępowania o podział powinien je zawiesić.

Więcej treści o budownictwie po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Stosownie do art. 93 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (dalej: GospNierU) podziału nieruchomości można dokonać, jeżeli jest on zgodny z ustaleniami MPZP. Zgodność z ustaleniami MPZP dotyczy zarówno przeznaczenia terenu, jak i możliwości zagospodarowania wydzielonych działek gruntu. W razie zaś braku MPZP – jeżeli nieruchomość jest położona na obszarze nieobjętym obowiązkiem sporządzenia tego planu – stosuje się przepisy art. 94 GospNierU, tj. podziału nieruchomości można dokonać, jeżeli:

  • nie jest on sprzeczny z przepisami odrębnymi. Przesłanka ta odnosi się zatem do wszelkich przepisów obowiązującego prawa; albo
  • jest zgodny z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wskazanie przez ustawodawcę decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu należy przy tym odnieść do jej dwóch rodzajów, określonych w art. 4 ust. 2 PlanZagospU, w myśl którego w przypadku braku MPZP określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, natomiast sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
Wciąż masz wątpliwości? Zapytaj eksperta. Sprawdź

Jeżeli na treść decyzji w postępowaniu wszczętym na skutek wniosku o podział nieruchomości oddziaływać zaś może wynik innego, już toczącego się postępowania administracyjnego, organ po wszczęciu postępowania o podział powinien je zawiesić na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego. Powyższe wynika bowiem z faktu, iż organ administracji publicznej zatwierdzający podział nieruchomości jest związany ustalonymi w postępowaniu rozgraniczeniowym liniami rozgraniczającymi nieruchomość. Co więcej, rolą organu w sprawie o rozgraniczenie jest ustalenie przebiegu granicy, a więc tego, dokąd sięga prawo własności właścicieli rozgraniczanych nieruchomości. Pamiętać zaś należy, iż podziału nieruchomości dokonuje się z kolei na wniosek i koszt osoby, która ma w tym interes prawny. Interes ten wynika zaś m.in. z przysługującego wnioskodawcy tytułu prawnego do dzielonej nieruchomości.