Reglamentację co do ilości budynków gospodarczych, lokalizowanych na tej samej działce budowlanej mogą zawierać przykładowo pozostałe zapisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (dalej: WarunkiTechR) oraz ustawy Prawo budowlane (dalej: PrBud), a także akty prawa miejscowego.

Więcej treści o budownictwie po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Już z samej treści § 12 ust. 4 WarunkiTechR wynikają podstawowe zasady do spełnienia, aby możliwa była budowa budynku gospodarczego o długości nie większej niż 6,5 m i wysokości nie większej niż 3 m, bezpośrednio przy granicy działki budowlanej lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m ścianą bez okien i drzwi w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej. Natomiast nie wynikają z niej wprost żadne uwarunkowania co do ilości takich budynków. Należy też zauważyć, że w przepisie tym nie wskazano, że budynki takie powinny być wolno stojące. Uwarunkowania takie można wyprowadzić dopiero z treści pozostałych zapisów WarunkiTechR. Przy lokalizowaniu budynku gospodarczego bezpośrednio przy granicy działki budowlanej w zabudowie jednorodzinnej lub zagrodowej niezbędne jest uwzględnienie przepisów odrębnych oraz przepisów WarunkiTechR (o ile jest to uzasadnione przeznaczeniem takiego budynku) w zakresie następujących paragrafów: § 13 WarunkiTechR (dot. zapewnienia naturalnego oświetlenia), § 19 WarunkiTechR (dot. odległości od stanowisk postojowych), § 23 WarunkiTechR (dot. odległości od miejsc gromadzenia odpadów stałych), § 36 WarunkiTechR (dot. odległości od pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe), § 40 WarunkiTechR (nie dot. zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej), § 60 WarunkiTechR (nie dot. zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej) oraz § 271–273 WarunkiTechR (dot. usytuowania budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe).

Skonsultuj z ekspertem rozwiązanie problematycznych kwestii. Sprawdź

Należy też pamiętać o uwzględnieniu przepisów odrębnych, które mogą zawierać ustalenia dotyczące intensywności zabudowy na działkach budowlanych wynikające z aktów prawa miejscowego, tj. m.in. obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Ograniczenie co do ilości budynków gospodarczych na tej samej działce może też wynikać wprost z PrBud, o ile inwestor będzie chciał skorzystać ze zwolnienia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę na podstawie:

  • art. 29 ust. 1 pkt 14 PrBud, który stanowi, że zgłoszenia w organie administracji architektoniczno-budowlanej wymaga budowa wolno stojących parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki. W tym przypadku ustawodawca użył sformułowania „wolno stojący”, co należy rozumieć jako budynek, który jest dostępny z każdej strony oraz niezależny konstrukcyjnie (wyr. WSA w Gdańsku z 5.10.2022 r., II SA/Gd 225/22, Legalis). Zlokalizowanie kolejnego budynku gospodarczego na tej samej działce, bez zachowania powyższych warunków, generuje konieczność uzyskania pozwolenia na budowę, które może być wydane po spełnieniu zasad z § 13, § 19, § 23, § 36, § 40, § 60 oraz § 271–273 WarunkiTechR.
  • art. 29 ust. 1 pkt 32 PrBud, który stanowi, że zgłoszenia wymaga budowa jednokondygnacyjnych budynków gospodarczych o prostej konstrukcji, związanych z produkcją rolną, o powierzchni zabudowy do 300 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 7 m i wysokości nie większej niż 7 m, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane. Zlokalizowanie takiego budynku gospodarczego bezpośrednio przy granicy działki budowlanej generuje konieczność uzyskania pozwolenia na budowę, które może być wydane pod warunkiem spełnienia zasad z § 13, § 19, § 23, § 36, § 40, § 60 oraz § 271–273 WarunkiTechR.
  • art. 29 ust. 2 pkt 33 PrBud, który stanowi, że nie wymaga ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia budowa jednokondygnacyjnych budynków gospodarczych o prostej konstrukcji, związanych z produkcją rolną, o powierzchni zabudowy do 150 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 6 m i wysokości nie większej niż 7 m, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane. Zlokalizowanie takiego budynku gospodarczego bezpośrednio przy granicy działki budowlanej generuje konieczność uzyskania pozwolenia na budowę, które może być wydane pod warunkiem spełnienia zasad z § 13, § 19, § 23, § 36, § 40, § 60 oraz § 271–273 WarunkiTechR.