W opisanej sytuacji można domniemywać, że chodzi o opłatę przekształceniową ustaloną na podstawie przepisów ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (dalej: PrzekPrUżytWU). Przepis art. 4 ust. 4 PrzekPrUżytWU05 wskazuje, że decyzja przekształceniowa powinna być tak sformułowana, by pierwsza rata była płatna w terminie wskazanym przez organ, natomiast nieuiszczona część opłaty, rozłożonej na raty, powinna być oprocentowana zgodnie ze wskazanym przepisem.

Więcej treści o finansach publicznych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Przepisy PrzekPrUżytWU umożliwiają by ustalona opłata przekształceniowa była uiszczona w całości, jak też dopuszczają możliwość rozłożenia jej na raty. Jak stanowi art. 4 ust. 1 PrzekPrUżytWU osoba, na rzecz, której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, jest obowiązana do uiszczenia dotychczasowemu właścicielowi opłaty z tytułu tego przekształcenia. W związku z tym, że przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na gruncie PrzekPrUżytWU, następuje w trybie postępowania administracyjnego, zakończonego decyzją o przekształceniu, to w tej decyzji właściwy organ ustala opłatę z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Do ustalenia tej opłaty stosuje się odpowiednio przepisy art. 67 ust. 3a i art. 69 GospNierU) (art. 4 ust. 2 PrzekPrUżytWU.

Ważne

Przepisy umożliwiają rozłożenie opłaty przekształceniowej na raty. Zgodnie z art. 4 ust. 3 PrzekPrUżytWU opłatę rozkłada się, na wniosek użytkownika wieczystego, na raty, na czas nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 20 lat, chyba, że wnioskodawca wystąpi o okres krótszy niż 10 lat.

Zapytaj o konsultację jednego z naszych 140 ekspertów. Sprawdź

Istotne do odpowiedzi na zadane pytanie ma brzmienie art. 4 ust. 4 PrzekPrUżytWU. W myśl tego przepisu nieuiszczona część opłaty, rozłożonej na raty, podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski. Wykładnia literalna tego przepisu pozwala przyjąć, że ustawodawca przyjął, że część opłaty przekształceniowej w przypadku rozłożenia na raty zostanie uiszczona w terminie wskazanym w decyzji. To z kolei prowadzi do wniosku, że ta część opłaty nie będzie oprocentowana. Natomiast pozostała część opłaty rozłożonej na raty („nieuiszczona część opłaty, rozłożonej na raty”) będzie oprocentowana przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

Problematycznym zagadnieniem jest ustalenie, w jakim terminie od wydania decyzji przekształceniowej zobowiązany ma dokonać uiszczenia opłaty przeksztalceniowej.

„Przepisy PrzekPrUżytWU nie odnoszą się do kwestii terminu, w jakim uprawniony z decyzji o przekształceniu podmiot, zobowiązany jest do uiszczenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego. Także przepisy GospNierU nie zawierają w tym względzie żadnej regulacji. Tymczasem wskazanie w decyzji terminu zapłaty opłaty ma istotne znaczenie z punktu widzenia jej wymagalności i możliwości prowadzenia ewentualnej egzekucji. Dotyczy to zarówno przypadku, gdy cała opłata za przekształcenie jest uiszczana jednorazowo, jak i przypadku, gdy opłata ta jest rozłożona na raty. W tym drugim przypadku organ prowadzący postępowanie oprócz wielkości poszczególnych rat powinien w decyzji określić także terminy ich płatności. Nie ulega wątpliwości, że sprawa przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – a tym samym, stanowiąca integralny element tej sprawy kwestia ustalenia opłaty za przekształcenie – została przekazana przez ustawodawcę do właściwości rzeczowej organów administracji. Właśnie z tego względu należy uznać, że opłata ustalona w decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności podlega egzekucji administracyjnej, na podstawie art. 2 § 1 pkt 3 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (dalej: EgzAdmU) – jako »inna niż wymienione w art. 2 § 1 pkt 1 i 2 EgzAdmU należność pieniężna pozostająca we właściwości rzeczowej organów administracji publicznej«. W konsekwencji, z uwagi na cywilnoprawny charakter opłaty za przekształcenie, do opłaty za przekształcenie nie znajdują zastosowania przepisy Ordynacji podatkowej (dalej: OrdPU). Zgodnie, bowiem z art. 2 § 4 OrdPU, przepisów tej ustawy nie stosuje się do świadczeń pieniężnych wynikających ze stosunków cywilnoprawnych. W praktyce, organy niejednolicie określają termin płatności opłaty za przekształcenie. Dominuje zasada określania czternastodniowego terminu od chwili, kiedy decyzja stanie się ostateczna, jednak można wskazać i takie decyzje, w których organ zobowiązał użytkownika wieczystego do zapłaty opłaty w terminie do dnia, w którym decyzja o przekształceniu stanie się ostateczna. To ostatnie rozwiązanie nie wydaje się jednak prawidłowe, z uwagi na przysługującą użytkownikowi możliwość kwestionowania wysokości opłaty w trybie odwołania od decyzji przekształceniowej. Jeśli decyzja nie określa terminu zapłaty opłaty, należałoby uznać, że w takim przypadku znajdzie zastosowanie przepis art. 455 KC, zgodnie z którym jeśli termin spełnienia świadczenia nie jest oznaczony, ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania. Za takim rozwiązaniem przemawiałby cywilnoprawny charakter opłaty za przekształcenie” (A. Grabowska-Toś, P. Wancke, Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Komentarz, Legalis).

System Legalis Administracja – kompleksowe wsparcie każdego urzędnika. Wypróbuj! Sprawdź