Nowy wzór świadectwa pracy konsekwencją nowelizacji Kodeksu pracy

Rozporządzenie dokonuje zmiany wzoru świadectwa pracy, który stanowi załącznik do rozporządzenia. Zmiany we wzorze świadectwa pracy obejmują uzupełnienie treści świadectwa o informacje dotyczące wykorzystania zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika (2 dni w roku kalendarzowym lub 16 godzin w roku kalendarzowym) oraz urlopu opiekuńczego (5 dni w roku kalendarzowym). Dodatkowo konieczne jest dokonanie modyfikacji w tym wzorze ze względu na zmiany w Kodeksie pracy w zakresie urlopu rodzicielskiego. Z uwagi na uchylenie art. 1791 Kodeksu pracy (dalej: KP) jedyną podstawą prawną do korzystania z urlopu rodzicielskiego będzie art. 1821a KP. Uchylony zostanie także art. 1821c § 3 KP.

Więcej treści o prawie pracy po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Urlop opiekuńczy i siła wyższa pojawiły się w świadectwie pracy

W związku z ustawą z 9.3.2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (która weszła w życie 26.4.2023 r.) konieczna była nowelizacja rozporządzenia w celu uwzględnienia zmian wprowadzonych do Kodeksu pracy, które powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w treści świadectwa pracy. W związku z tym wprowadzono do rozporządzenia przepis, zgodnie z którym, w świadectwie pracy pracodawca będzie zamieszczał również informacje dotyczące wykorzystania przez pracownika zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 1481 KP, wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy oraz urlopu opiekuńczego przewidzianego w art. 1731KP wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy. Informacje te są niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy przez kolejnego pracodawcę, który będzie zatrudniał pracownika w tym samym roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy u poprzedniego pracodawcy.

Prawo pracy – Sprawdź aktualną listę szkoleń Sprawdź

Praca zdalna okazjonalna również trafi do świadectwa pracy

Dodatkowo, w związku z ustawą z 1.12.2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 240), która wprowadziła do Kodeksu pracy możliwość wykonywania pracy w formie pracy zdalnej (od 7.4.2023 r.), wprowadzono zmianę w treści świadectwa pracy wynikającą z tej nowelizacji Kodeksu pracy. Przedmiotowa ustawa przewiduje m.in. regulacje dotyczące okazjonalnej pracy zdalnej. Z inicjatywą wykonywania takiej pracy będzie mógł wystąpić wyłącznie pracownik, natomiast wymiar takiej pracy został ograniczony do 24 dni w roku kalendarzowym. W konsekwencji stało się niezbędne, żeby pracodawca zamieszczał w świadectwie pracy także informację o liczbie dni wykonywania takiej pracy, w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy. Umożliwi to kolejnemu pracodawcy, zatrudniającemu pracownika w tym samym roku kalendarzowym, prawidłowe ustalenie pozostałego do wykorzystania wymiaru okazjonalnej pracy zdalnej.