Dyrektor powiatowego urzędu pracy (JST) nie jest zobowiązany do publikacji w BIP planu działalności, sprawozdania z wykonania planu działalności oraz oświadczenia o stanie kontroli zarządczej, gdyż nie jest zobowiązany do tworzenia tych dokumentów na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych (dalej: FinPubU), które w tym zakresie adresowane są do podmiotów administracji rządowej.

Więcej treści o finansach publicznych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Zgodnie z art. 33 ustawy o samorządzie powiatowym (dalej: SamPowiatU) zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urzędu pracy.

Dodatkowo, stosownie do art. 33b SamPowiatU powiatową administrację zespoloną stanowią:

  1. starostwo powiatowe,
  2. powiatowy urząd pracy, będący jednostką organizacyjną powiatu,
  3. jednostki organizacyjne stanowiące aparat pomocniczy kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.

Zatem, ustawodawca włączył powiatowy urząd pracy w skład powiatowej administracji zespolonej – tak samo jak jednostki organizacyjne stanowiące aparat pomocniczy kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży, które to jednostki mają status administracji rządowej, w zakresie urzędu pracy zaznaczył jednak, że jest on jednostką organizacyjną powiatu.

Powiatowy urząd pracy nie może być zatem uznany za jednostkę administracji rządowej, a w konsekwencji w żadnym zakresie nie dotyczą go uregulowania zawarte w art. 70 FinPubU, w tym art. 70 ust. 5 ustawy, stosownie do którego – plan działalności, sprawozdanie z wykonania planu działalności oraz oświadczenie o stanie kontroli zarządczej podlegają publikacji w BIP.

Zapytaj o konsultację jednego z naszych 140 ekspertów. Sprawdź

Z uwagi na okoliczność, że powiatowy urząd pracy jest jednostką administracji samorządowej, określone obowiązki związane z kontrolą zarządczą (np. sporządzenie planu działalności, czy też innych dokumentów) wynikają z wewnętrznych uregulowań wprowadzanych przez dyrektora urzędu albo starostę (jako podmiot odpowiedzialny za funkcjonowanie kontroli zarządczej na II poziomie).