Nowa definicja budynku i budowli

Nowelizacja wymienia bowiem w załączniku nr 4 do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (dalej: PodLokU) obiekty, które uznaje się za budowle dla celów podatku od nieruchomości, a są to m.in.:

 • obiekty wymienione w poz. 1–6, tzn. odkryte (obiekt sportowy i obiekt rekreacji), stacja uzdatniania wody, oczyszczalnia ścieków, obiekty obronne i ochronne, przejścia dla pieszych (naziemne i podziemne oraz ciągi piesze), a także obiekty hydrotechniczne;
 • zbiornik w postaci silosu, elewatora, bunkra do magazynowania paliw i gazów oraz innych produktów chemicznych, a także inny zbiornik określony w poz. 7;
 • obiekt kontenerowy trwale związany z gruntem;
 • wiata i hangar;
 • przekrycie namiotowe i powłoka pneumatyczna;
 • wodociąg, gazociąg, ciepłociąg oraz rurociąg;
 • sieć: elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, gazowa, ciepłownicza, wodociągowa, kanalizacyjna oraz inna sieć uzbrojenia terenu, rurociąg przesyłowy;
 • port, przystań, sztuczna wyspa, basen, dok, falochron, nabrzeże, molo, pirs, pomost, pochylnia;
 • strzelnica odkryta;
 • obiekty znajdujące się na terenach lotnisk wymienione w poz. 15;
 • droga, wjazd, zjazd i wyjazd z drogi oraz zatoka parkingowa;
 • droga kolejowa określona w poz. 17;
 • linia i trakcja elektroenergetyczna;
 • most, wiadukt, estakada, tunel, przepust oraz przejazd;
 • konstrukcja oporowa, obiekt ziemny, składowisko odpadów, wał przeciwpowodziowy, ogrodzenie (poz. 20–24);
 • parking niebędący budynkiem lub jego częścią, plac postojowy, plac składowy, plac pod śmietniki, podjazd i zadaszenie;
 • wolno stojące trwale związane z gruntem: maszt antenowy, tablica reklamowa i urządzenie reklamowe, oświetlenie zewnętrzne, instalacja przemysłowa oraz urządzenie techniczne;
 • linia kablowa umieszczona bezpośrednio w ziemi lub nadziemna, z wyłączeniem kabli telekomunikacyjnych dowieszonych do już istniejącej linii kablowej nadziemnej;
 • kanalizacja kablowa i kanał technologiczny, z wyłączeniem zainstalowanych w nich kabli oraz inny kanał, którego charakterystycznym parametrem jest długość.
Więcej treści o budownictwie po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

W zmienionym art. 1a ust. 1 pkt 2 PodLokU uściślono, że budowla to:

 • obiekty wymienione w załączniku nr 4, a także instalacje i urządzenia, jeżeli stanowią wraz z tym obiektem całość techniczno-użytkową,
 • części budowlane urządzeń niestanowiących części budowli, o których mowa wyżej,
 • części budowlane elektrowni wiatrowych i elektrowni jądrowych,
 • fundamenty pod maszyny oraz urządzenia, odrębne pod względem technicznym od tych maszyn i urządzeń,
 • przyłącza do obiektu budowlanego

wykonane z użyciem wyrobów budowlanych.

Dodano też definicje:

 • obiektu budowlanego, którym jest budynek lub budowla;
 • całości techniczno-użytkowej, którą jest zespół elementów, które są niezbędne do realizacji określonego celu gospodarczego, powiązanych ze sobą w taki sposób, że żaden z nich nie może zrealizować tego celu samodzielnie, a brak któregokolwiek z tych elementów uniemożliwia jego realizację;
 • trwałego związania z gruntem, którym jest takie związanie obiektu budowlanego z gruntem, które zapewnia mu stabilność i możliwość przeciwdziałania czynnikom zewnętrznym, mogącym go zniszczyć, spowodować przemieszczenie lub przesunięcie się na inne miejsce.
Szkolenia zakresu prawa budowlanego i nieruchomości – aktualna lista szkoleń Sprawdź

Stawka opodatkowania dla garaży wielostanowiskowych

Nowelizacja wprowadza zasadę, zgodnie z którą za część mieszkalną budynku uznaje się również garaż wielostanowiskowy w budynku mieszkalnym i stosuje się do niego stawkę podatku od nieruchomości przewidzianą dla budynków mieszkalnych (zob. nowy art. 1a ust. 2c PodLokU).

Z art. 5 nowelizacji wynika zaś, że do 31.1.2025 r. osoby fizyczne będące w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie nowelizacji współwłaścicielami lokalu użytkowego − garażu wielostanowiskowego w budynku mieszkalnym będą musiały złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych.

Ponadto, poza PodLokU nowelizacja wprowadza też zmiany do ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatku leśnym oraz ustawy o opłacie skarbowej.