W aktualnym stanie prawnym podany zakres przedmiotowy został objęty nowymi jednostkami redakcyjnymi przepisów, zgrupowanymi w ramach art. 8e i nast. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dalej: PlanZagospU). Odrębności dotyczą postępowania w trybie uproszczonym, w którym możliwe jest ograniczenie konsultacji (zbierania uwag) przez min. 14 dni.

Więcej treści o budownictwie po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Z kontekstu zapytania należy wnioskować, że chodzi o skutki nowelizacji PlanZagospU. W zakresie, o którym mowa w zapytaniu, wprowadzono w tej ustawie nowe rozwiązania legislacyjne, które zostały ujęte m.in. w ramach Rozdziału 1a (Partycypacja społeczna). Z podanych tam norm można odnotować m.in. art. 8g ust. 1 i 2 PlanZagospU. Zgodnie z ich treścią:

Art. 8g [Wniosek]

1. Wniosek do projektu aktu planowania przestrzennego, uwagę, o której mowa w art. 8i ust. 1 pkt 1 PlanZagospU, wniosek o sporządzenie lub zmianę aktu planowania przestrzennego oraz wniosek i rezygnację, o których mowa w art. 8f PlanZagospU, składa się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na formularzu w postaci papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego.

2. Składający wniosek do projektu aktu planowania przestrzennego, uwagę, o której mowa w art. 8i ust. 1 pkt 1 PlanZagospU, oraz wniosek o sporządzenie lub zmianę aktu planowania przestrzennego podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazuje, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem lub uwagą, oraz może podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.

Natomiast na podstawie upoważnienia ustawowego z art. 8g ust. 5 PlanZagospU wprowadzono FormPlanPrzestrzR. W ramach tego wzorca określono m.in. rodzaj pisma: wniosek od projektu aktu, uwaga do konsultowanego projektu aktu, wniosek o zmianę aktu oraz wniosek o sporządzenie aktu.

System Legalis Administracja – kompleksowe wsparcie każdego urzędnika. Wypróbuj! Sprawdź

Tak czy inaczej, z istoty nowych rozwiązań legislacyjnych wynikają zróżnicowane formy partycypacji społecznej w przygotowaniu aktów planowania przestrzennego, w tym wypowiadania się, składania wniosków lub uczestnictwa w konsultacjach społecznych.

W zakresie trybu uproszczonego (art. 27b PlanZagospU) występują pewne odrębności w stosunku do klasycznego trybu sporządzania i uchwalania MPZP albo jego zmiany. Dotyczy to m.in. wnoszenia uwag. W tym zakresie należy wskazać na treść art. 27b ust. 8 PlanZagospU, gdzie postanowiono, że dopuszcza się ograniczenie form konsultacji społecznych do zbierania uwag oraz prowadzenie konsultacji społecznych przez okres co najmniej 14 dni.