Projekt dotyczy skrócenia ustawowego terminu na wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej.

Ważne

Celem projektowanej ustawy jest skrócenie ustawowego terminu na wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej w przypadkach wskazanych w zmienianej ustawie (https://orka.sejm.gov.pl/Druki10ka.nsf/Projekty/10-020-138-2024/$file/10-020-138-2024.pdf).

Więcej treści o budownictwie po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Aktualnie zgodnie z art. 98a ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (podział na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego) i art. 142 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (stworzenie warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo po stworzeniu warunków do korzystania z wybudowanej drogi) wójt, burmistrz albo prezydent miasta może ustalić opłatę adiacencką w terminie do 3 lat.

Wnioskodawcy proponują skrócenie tych terminów do 18 miesięcy. Obecne terminy wskazane w powołanych przepisach są w ocenie Komisji za długie. Taka sytuacja stwarza wśród właścicieli nieruchomości dużą niepewność, ogranicza swobodę kształtowania przez nich budżetu gospodarstwa domowego i buduje poczucie braku zaufania do Państwa.

Wnioskodawcy podnoszą jednocześnie, że z uwagi na tak istotne skrócenie terminu celowe jest pozostawienie odpowiedniego okresu vacatio legis, aby wójt, burmistrz albo prezydent miasta mający prawo wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej miał realną możliwość dostosowania swoich działań do tej zmiany.

W wyniku zakładanej nowelizacji zasadniczym skutkiem społecznym i prawnym projektowanej ustawy będzie zwiększenie zaufania obywateli do Państwa poprzez realne skrócenie maksymalnego czasu postępowania prowadzonego przez organy administracji publicznej od momentu wystąpienia określonego zdarzenia do momentu zakończenia całego postępowania.

Szkolenia zakresu prawa budowlanego i nieruchomości – aktualna lista szkoleń Sprawdź

Projekt trafił do Biura Analiz Sejmowych i do Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji.