W Dz.U. z 2024 r. pod poz. 859 opublikowano ustawę z 23.5.2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego.

Więcej treści o gospodarce komunalnej po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Z ustawy wynika m.in., że bon energetyczny jest świadczeniem pieniężnym przysługującym jednorazowo gospodarstwu domowemu jednoosobowemu, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ŚwRodzU za 2023 r. nie przekraczała kwoty 2500 zł, oraz gospodarstwu domowemu wieloosobowemu, w którym wysokość takiego dochodu na osobę nie przekraczała kwoty 1700 zł. W przypadku gdy wysokość przeciętnego dochodu za 2023 r. na osobę przekraczała te kwoty, bon energetyczny przysługuje w wysokości różnicy między kwotą bonu energetycznego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny dochód za 2023 r. na osobę. Ponadto:

 1. w przypadku gdy wniosek o wypłatę bonu energetycznego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, ten bon jest wypłacany osobie w tym gospodarstwie domowym, która złożyła wniosek jako pierwsza;
 2. na potrzeby składania wniosków o wypłatę bonu energetycznego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego;
 3. liczba osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego jest ustalana na dzień złożenia wniosku o wypłatę bonu energetycznego.

Bon energetyczny przyznaje się w wysokości 300 zł gospodarstwu domowemu jednoosobowemu, natomiast gospodarstwu wieloosobowemu składającemu się z:

 1. 2 do 3 osób – 400 zł;
 2. 4 do 5 osób – 500 zł;
 3. co najmniej 6 osób – 600 zł.

Przy czym, bon energetyczny przyznaje się w podwójnej wysokości w porównaniu z tymi kwotami, jeżeli główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, zgodnie z art. 2 ust. 8 BonEnergU.

Ważne

Bon energetyczny za okres od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wypłaca się jednorazowo.

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego:

 1. składa się odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby, która go składa od 1 sierpnia 2024 r. do 30 września 2024 r. Wniosek złożony po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania;
 2. składa się na piśmie w postaci papierowej albo elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
 3. w postaci papierowej opatruje się własnoręcznym podpisem i składa osobiście odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy albo nadaje w placówce pocztowej operatora pocztowego w lub w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terytorium państw członkowskich UE, co jest równoznaczne ze złożeniem go odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta;
 4. składany w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym;
 5. zawiera dane wymienione w art. 3 ust. 5 i 6 BonEnergU, przy czym minister energii udostępni wzór wniosku.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta dokonuje weryfikacji wniosku o wypłatę bonu energetycznego, w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków zgodnie z art. 4 ustawy, z którego wynika m.in., że wniosek o wypłatę bonu energetycznego rozpatruje się w ciągu 60 dni od dnia jego prawidłowego złożenia, przy czym przyznanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta bonu energetycznego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Wnioskodawca może zaś jednorazowo wystąpić do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o korektę wysokości przyznanego bonu energetycznego w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego bonu.

Ważne

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu bonu energetycznego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę bonu energetycznego. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę bonu energetycznego, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, odbierając ten wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu bonu energetycznego. Nieodebranie informacji o przyznaniu bonu energetycznego nie wstrzymuje wypłaty tego bonu.

Bon energetyczny wypłacają gminy niezwłocznie po jego przyznaniu przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Wypłata bonu energetycznego jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Gminy otrzymują na ten cel dotacje celowe z budżetu państwa, które wojewodowie przekazują gminom. Gmina składa wojewodzie wniosek o przekazanie dotacji celowej do 15 sierpnia 2024 r., natomiast do 20 września 2024 r. gmina może złożyć korektę wniosku. Dotacje celowe wojewoda przekazuje gminom na podstawie złożonego wniosku w miesięcznych ratach.

System Legalis Administracja – kompleksowe wsparcie każdego urzędnika. Wypróbuj! Sprawdź

Z ustawy wynika też, że:

 1. wójt, burmistrz lub prezydent miasta przedstawia wojewodzie informację o liczbie toczących się postępowań w sprawie przyznania bonu energetycznego, w których w związku z wniesieniem odwołania nie zapadło prawomocne rozstrzygnięcie organu administracji publicznej lub sądu administracyjnego, którego skutkiem jest przyznanie bonu energetycznego, oraz o łącznej wysokości bonów energetycznych będącej przedmiotem tych postępowań, do 31 maja każdego roku w okresie od 2025 r. do 2034 r.;
 2. wojewodowie przedstawiają ministrowi właściwemu do spraw energii zbiorczą informację o liczbie toczących się postępowań w sprawie przyznania bonu energetycznego, w których w związku z wniesieniem odwołania nie zapadło prawomocne rozstrzygnięcie organu administracji publicznej lub sądu administracyjnego, którego skutkiem jest przyznanie bonu energetycznego, oraz o łącznej wysokości bonów energetycznych będącej przedmiotem tych postępowań, do 30 czerwca każdego roku w okresie od 2025 r. do 2034 r.