Interpretację podzielono na trzy zagadnienia:

  • Czy na projekcie budowlanym podpisuje się tylko jeden projektant?

Projektant sam podpisuje projekt tylko wówczas, gdy posiada uprawnienia do opracowania projektu lub jego części w całości tzn.: projektu zagospodarowania działki lub terenu (PZT), projektu architektoniczno-budowlanego (PAB) lub projektu technicznego (PT). Jeden podpis wystarczy jeśli nie występuje obowiązek zapewnienia udziału innych osób, które posiadają uprawnienia budowlane w opracowaniu tego projektu (lub jego części). Podpisy wszystkich autorów projektu (oraz ewentualnie projektantów sprawdzających) są niezbędne przy sporządzaniu projektów wielobranżowych.

Projektant odpowiada, w niektórych przypadkach, za wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez ww. osoby opracowań projektowych. Musi zapewnić uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, jak również specyfiki projektu budowlanego. Do jego obowiązków należy również zapewnienie zgodności projektu technicznego z projektem zagospodarowania działki lub terenu i projektem architektoniczno-budowlanym.

System Legalis Administracja – kompleksowe wsparcie każdego urzędnika. Wypróbuj! Sprawdź

W przypadku, gdy projekt sporządzony jest w wersji papierowej podpis/podpisy (własnoręczne) umieszcza się na jego stronie tytułowej (oprócz imienia i nazwiska, specjalności i numeru uprawnień oraz daty sporządzenia projektu). W przypadku projektów sporządzanych w postaci elektronicznej plik/pliki .pdf opatruje się: kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym projektanta/projektantów.

Dodatkowo, jeżeli projekt architektoniczno-budowlany lub projekt techniczny podlega sprawdzeniu, na stronie tytułowej wersji papierowej zamieszcza się imię i nazwisko, specjalność, numer uprawnień budowlanych i datę sprawdzenia oraz podpis (własnoręczny) projektanta sprawdzającego, a wersję elektroniczną projektant sprawdzający opatruje którymś z podpisów elektronicznych: kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym.

Więcej treści o budownictwie po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź
  • Czy każdy projektant, który bierze udział w opracowaniu projektu budowlanego, zobowiązany jest do złożenia oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej?

Nie jest konieczne, aby oświadczenia o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej składał każdy z autorów wielobranżowego projektu budowlanego. Oświadczenie takie składa tylko projektant, który podjął się koordynacji sporządzenia takiego projektu (czyli ten, który zapewnia, w razie potrzeby, udział w opracowaniu projektu budowlanego osób z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w odpowiedniej specjalności). W oświadczeniu tym natomiast należy jedynie wskazać imiona, nazwiska, numer uprawnień budowlanych lub numer decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych osób, które wzięły udział w opracowaniu projektu.

Wciąż masz wątpliwości? Zapytaj eksperta. Sprawdź
  • Czy istnieje wzór oświadczenia projektanta o sporządzeniu projektu technicznego przy zawiadomieniu o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych?

Wzór oświadczenia projektanta/projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu technicznego, dotyczącego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego nie jest ustalony ani Prawem budowlanym, ani żadnym rozporządzeniem wykonawczym. Zatem, zgodnie z zaleceniami GUNB, powinny w tych oświadczeniach znaleźć się dane zamierzenia budowlanego, które pozwolą na prawidłowe jego zidentyfikowanie (wystarczające jest podanie wydanego pozwolenia na budowę lub znak dokonanego zgłoszenia).

Źródło: https://www.gunb.gov.pl/aktualnosc/ciekawe-interpretacje-gunb-sporzadzanie-projektu-budowlanego (dostęp: 27.6.2024 r.)