Nie, ponieważ gmina nie jest organem prowadzącym niepubliczną placówkę oświatową.

Więcej treści o oświacie po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Ustawodawca w rozdziale 4e ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (dalej: PrzestSekU) wskazał podmioty, których obowiązkiem i uprawnieniem zarazem jest weryfikacja nałożonych ustawowo obowiązków, oczywiście w ramach ich właściwości. Ilość i rodzaj tych podmiotów, ustalono przy uwzględnieniu liczby podmiotów, w których kontrola będzie dokonywana oraz ich charakteru.

Zgodnie z art. 22x ust. 3 PrzestSekU podmiotem uprawnionym do kontroli wykonywania obowiązków, o których mowa w art. 21 i art. 22b PrzestSekU, w zakresie swojej właściwości rzeczowej i miejscowej jest:

  • organ prowadzący jednostkę systemu oświaty, o której mowa w art. 2 pkt 1–8 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe, lub
  • organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad taką jednostką,
  • organ zarządzający lub nadzorujący inną placówkę lub prowadzenie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich, lub z opieką nad nimi.

Dla placówek publicznych, organem prowadzącym pozostaje najczęściej jednostka samorządu terytorialnego. Dla przedszkoli, szkół podstawowych i średnich taką jednostkę samorządu terytorialnego stanowi zazwyczaj gmina. Z kolei szkoły specjalne może prowadzić powiat. Dla szkół artystycznych, wyższych oraz niektórych specjalistycznych placówek podmiotem zarządzającym jednostką może zostać samorząd województwa.

Zapytaj o konsultację jednego z naszych 140 ekspertów. Sprawdź

Natomiast w przypadku jednostek niepublicznych funkcję organu prowadzącego może pełnić osoba prawna, osoba fizyczna lub inna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Osobę prawną stanowią między innymi stowarzyszenia lub fundacje, które utworzyły placówkę oświatową. Prywatną szkołę lub przedszkole mogą również założyć spółki prawa handlowego. Jako działalność gospodarczą jednostkę oświatową może otworzyć osoba fizyczna. Wyjątkowo, podmiotem zarządzającym placówką może zostać także inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mająca zdolność do czynności prawnych (np. zakon lub fundacja).