W Konkluzjach Rada UE przywołała konkluzje Rady z 9.6.2022 r. w sprawie rozwoju zrównoważonych zamówień publicznych, w których uznała, że niezbędne jest stopniowe i zharmonizowane podejście do wprowadzania strategicznych przepisów dotyczących zamówień publicznych z myślą o osiągnięciu celów środowiskowych i klimatycznych UE, a jednocześnie rozważenie na szczeblu unijnym i krajowych ram służących poprawie konkurencyjności i odporności gospodarki UE. Ponadto przywołała konkluzje z 26 i 27 października 2023 r., w których wezwano w szczególności do rozwijania przewagi konkurencyjnej UE w technologiach cyfrowych i czystych technologiach. 

Rada UE podkreśliła, że absolutnie niezbędne i pilne są wspólne oraz wzmożone wysiłki na rzecz zapewnienia inwestycji publicznych wspierających innowacje, bezpieczeństwo dostaw i strategiczną autonomię Unii, przy jednoczesnym zachowaniu otwartej gospodarki. Przypominano także o zasadniczej roli, jaką zamówienia publiczne powinny odgrywać w osiągnięciu zielonej transformacji w kierunku odpowiedzialnej społecznie gospodarki o bardziej zamkniętym obiegu, neutralnej dla klimatu i mniej zanieczyszczającej. 

Zauważenia wymaga, że Rada przyjęła do wiadomości informacje o zmniejszeniu konkurencji w zamówieniach publicznych w ciągu ostatnich 10 lat, zwłaszcza ze względu na duży odsetek zamówień udzielanych bezpośrednio w niektórych państwach członkowskich oraz postępowań, w których złożono tylko jedną ofertę, a także o odnotowaniu niskiego odsetka zamówień udzielanych małym i średnim przedsiębiorcom. Zwróciła się w związku z tym do Komisji o dalsze przeanalizowanie podstawowych przyczyn spadku konkurencji w zamówieniach publicznych UE. 

Zdaniem Rady należy położyć nacisk na potrzebę unikania zbędnych obciążeń administracyjnych dla nabywców publicznych i wykonawców, w tym MŚP i mikroprzedsiębiorstw. W tym względzie złożoność przepisów dotyczących zamówień publicznych może bowiem utrudniać niektórym wykonawcom udział w zamówieniach publicznych. Rada zaznaczyła również, że należy odpowiednio uwzględnić potrzebę jasnych zasad dotyczących traktowania produktów i wykonawców z państw trzecich. 

W Konkluzjach zauważa się, że zamówienia udzielane w odpowiedzi na najtańszą ofertę stanowią znaczną część wszystkich zamówień udzielanych w większości państw członkowskich. Rada ostrzega jednak przed przypisywaniem zbyt dużej wagi najniższej cenie jako jedynemu kryterium udzielenia zamówienia stanowiącemu wskaźnik pomiaru jakości postępowań o udzielenie zamówienia. Zwraca przy tym uwagę na fakt, że stosowanie najniższej ceny jako jedynego kryterium udzielenia zamówienia niekoniecznie ma negatywny wpływ na jakość, jeżeli nabywcy z wyprzedzeniem odpowiednio określili swoje specyfikacje techniczne w dokumentacji przetargowej, ale to do państw członkowskich należy określenie, w jakim zakresie instytucje zamawiające i podmioty zamawiające mogą stosować wyłącznie cenę lub wyłącznie koszt jako jedyne kryterium udzielenia zamówienia. W związku z tym Rada zwraca się do Komisji o wspieranie i rozwijanie budowania zdolności w celu promowania wdrażania strategicznych zamówień publicznych oraz odpowiednich kryteriów wyboru i udzielenia zamówienia związanych z przedmiotem zamówienia, aby zapewnić wysokiej jakości usługi publiczne, zrównoważoność i gospodarne wykorzystanie środków.