Podkreślenia wymaga, że sprawy związane z zielonymi zamówieniami publicznymi są realizowane zgodnie z polityką zakupową państwa, opracowywaną na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Założeniem Polityki zakupowej jest prowadzenie przez Zespół m.in. prac nad dostosowaniem zestawów unijnych kryteriów zielonych zamówień publicznych, jakie zostały opracowane przez Komisję Europejską do potrzeb krajowych. Ma to na celu przedstawienie polskim zamawiającym gotowego i wzorcowego zestawu takich kryteriów, optymalnych w stosunku do ich potrzeb oraz możliwości. Dlatego też w samej Polityce nałożono na zamawiających obowiązek stosowania przy udzielaniu zamówień publicznych, które obejmują produkty lub usługi objęte katalogiem opracowanym przez Zespół, wskazanych w tym katalogu aspektów środowiskowych przypisanych do poszczególnych produktów oraz usług.

Więcej treści o zamówieniach publicznych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Z zarządzenia wynika, że do zadań Zespołu należy w szczególności opracowanie oraz aktualizowanie, co najmniej raz na dwa lata, katalogu robót budowlanych, dostaw lub usług wraz z przypisanymi do nich aspektami środowiskowymi lub innymi wymaganiami, wynikającymi z przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych lub Polityki zakupowej państwa, których stosowanie przy udzielaniu zamówień publicznych jest wymagane lub zalecane, uwzględniającego zalecenia Komisji Europejskiej zawarte w zestawach unijnych kryteriów zielonych zamówień publicznych. Ponadto Zespół ma upowszechniać wśród zamawiających, wykonawców oraz organów kontroli wiedzę o zielonych zamówieniach publicznych oraz podejmować działania zmierzające do popularyzacji stosowania aspektów środowiskowych przy udzielaniu zamówień publicznych, w szczególności przez udostępnianie dobrych praktyk, wzorów i poradników, w tym na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw gospodarki oraz stronie internetowej UZP.

System Legalis Administracja – kompleksowe wsparcie każdego urzędnika. Wypróbuj! Sprawdź

Zespół do spraw Zielonych Zamówień Publicznych będzie realizował swoje zadania na posiedzeniach, przy czym przewidziano możliwość odbywania posiedzeń zdalnych, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele ministra właściwego do spraw gospodarki w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu, albo dyrektora, albo zastępcy dyrektora komórki organizacyjnej w urzędzie obsługującym tego ministra, a także Prezes UZP albo wiceprezes UZP, albo dyrektor komórki organizacyjnej w obsługującym go urzędzie. Pozostali członkowie Zespołu – po jednym przedstawicielu, w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu, albo dyrektora, albo zastępcy dyrektora komórki organizacyjnej w urzędzie obsługującym danego ministra – zostają wyznaczeni przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, energii, gospodarki morskiej, gospodarki wodnej, informatyzacji, klimatu, rolnictwa, rozwoju regionalnego, rozwoju wsi, rybołówstwa, środowiska, transportu, zdrowia i żeglugi śródlądowej.