Przepisy dyrektyw klasycznej/sektorowej ani PrZamPubl nie przewidują żadnych konsekwencji dla zamawiającego w związku ze treścią art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2560 z 14.12.2022 r. w sprawie subsydiów zagranicznych zakłócających rynek wewnętrzny.

Przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2560 z 14.12.2022 r. w sprawie subsydiów zagranicznych zakłócających rynek wewnętrzny nie modyfikują przepisów dotyczących udzielania zamówień publicznych ani nie mają wpływu na prowadzenie postepowań w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy te pozostają „na zewnątrz” procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z tym ich dotrzymanie albo niedotrzymanie nie może być rozpatrywane pod kątem naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych. Przepisy te jednak obowiązują i w pierwszej kolejności ich bezpośrednim adresatem na tle postępowania o udzielenie zamówienia publicznego są wykonawcy. Niezależnie od tego, czy zamawiający zawarł w ogłoszeniu jakąkolwiek informację wynikającą z ww. rozporządzenia czy jej nie zawarł, stosowne obowiązki ciążą na wykonawcach z mocy samego prawa.

Więcej treści o zamówieniach publicznych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Ponadto wynikające z ww. rozporządzenia obowiązki mają charakter informacyjny, a ich adresatem są organy UE oraz wykonawcy, a zamawiający wyłącznie jako przekazujący i wstępnie analizujący stosowne dokumenty.

W art. 29 ww. rozporządzenia nakłada się na wykonawców, zamawiającego oraz KE pewne wymagania, w ramach których rolą zamawiającego jest przekazywanie dokumentów uzyskanych od wykonawców, względnie ich ograniczona analiza (art. 29 ust. 2–3 i 7 ww. rozporządzenia). Brak w tym przepisie jakiegokolwiek klarownego odniesienia do treści ogłoszenia o zamówieniu czy szerzej, warunków zamówienia.

Jednakże zgodnie z art. 28 ust. 6 ww. rozporządzenia instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający informują w ogłoszeniu o zamówieniu lub, w przypadku postępowania bez uprzedniej publikacji, w dokumentach zamówienia, że wykonawcy objęci są obowiązkiem zgłoszeniowym określonym w art. 29 ww. rozporządzenia. Jednak brak takiej informacji pozostaje bez uszczerbku dla stosowania niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do zamówień wchodzących w zakres jego stosowania. Treść cytowanego przepisu, jak wskazano powyżej, pozostaje bez wpływu na skuteczność podejmowanych w postępowaniu czynności, ważność postępowania czy zawartej umowy oraz dyscypliny finansów publicznych. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny (nie wywołujący negatywnych skutków prawnych w braku takiej informacji), co wydaje się wprost zauważać unijny prawodawca – „brak takiej informacji jest bez uszczerbku dla stosowania niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do zamówień wchodzących w zakres jego stosowania” oznacza, że obowiązki z rozporządzenia ciążące na wykonawcy istnieją niezależnie od informacji lub jej braku.

Sektor publiczny – Sprawdź aktualną listę szkoleń Sprawdź

Na marginesie należy dodać, iż samo ww. rozporządzenie (w tym wskazany obowiązek informacyjny) dotyczy wyłącznie postępowań o bardzo dużej wartości (ponad 250 ml euro – art. 28 ust. 1 lit a ww. rozporządzenia), względnie subsydiów o wartości jednostkowej ponad 4 mln euro – to drugie jednak nie należy do zagadnień zamówieniowych w ogóle.