Tak. Ponieważ 30-dniowy termin upłynie 30.8.2023 r.

Więcej treści o oświacie po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Wyjątki od obowiązku przeprowadzania wstępnych badań lekarskich

Zgodnie z art. 229 § 1 Kodeksu pracy (dalej: KP) wstępnym badaniom lekarskim podlegają osoby przyjmowane do pracy. Od tej zasady przewidziano wyjątek w 229 § 2 KP, gdyż wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby:

a) przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą;

b) przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli posiadają aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie i pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.

Skonsultuj z ekspertem rozwiązanie problematycznych kwestii. Sprawdź

Jak obliczać terminy zgodnie z KC

Zgodnie z art. 111 § 2 Kodeksu cywilnego (dalej: KC) jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

Okres 30 dni rozpoczyna bieg następnego dnia po dniu, w którym stosunek pracy ustaje, czyli z dniem 1.8.2023 r. Na podstawie art. 111 § 1 KC termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, zaś 30-dniowy termin upłynie 30.8.2023 r. Jeżeli zatem planowane zatrudnienie ma się zacząć 1.9.2023 r., to przerwa między ustaniem stosunku pracy a nawiązaniem kolejnego stosunku pracy jest większa niż 30 dni. Oznacza to, że nauczyciela należy skierować na wstępne badania lekarskie.