Z zasady dyrektor szkoły publicznej ma status organu administracji publicznej, przy czym status ten ma odzwierciedlenie zarówno w formach władczych (decyzje) jak i niewładczych (zaświadczenia). W zależności od zakresu przedmiotowego wniosku powinien w odpowiedni sposób załatwić sprawę. W konsekwencji powinien wydawać nie tylko zaświadczenia związane z formach władczymi, ale i zaświadczenia „zwykłe” dotyczących innych form jego władania, czyli niewładczych.

Więcej treści o oświacie po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Analiza zapytania wymaga wskazania, że nie ma przepisów, które przyznawałaby wprost status organu administracji publicznej dla dyrektora szkoły publicznej. W praktyce jednak taki jego status wynika z charakteru prawnego zadań (czynności), które on wykonuje.

Należy jednak rozdzielić aspekt działania dyrektora w formach władczych (decyzji administracyjnych) oraz form niewładczych – aczkolwiek w obu tych przypadkach występuje on w charakterze organu administracji publicznej w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej: KPA).

Do tej pierwszej kategorii (formy władcze) można zaliczyć sprawy decyzji w przedmiocie skreślenia ucznia listy z uczniów czy w sprawie odmowy udostępnienia informacji publicznej. Wspólnym mianownikiem tych decyzji jest przepis art. 107 KPA określający elementy składowe decyzji. Jak podano w wyroku w wyroku WSA w Gorzowie Wlkp. z 24.9.2018 r. (II SAB/Go 81/18, Legalis): „Ponadto Dyrektor wykonuje zadania publiczne związane z realizacją prawa każdego obywatela do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju, a nadto uprawniony jest do działania w formie władczej w stosunku do uczniów, np. poprzez wydawanie decyzji administracyjnych w przedmiocie skreślenia ucznia z listy uczniów, a tym samym jest organem władzy publicznej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 DostInfPubU (por. wyr. NSA z 25.4.2012 r., I OSK 248/12, Legalis; wyr. WSA w Krakowie z 16.2.2016 r., II SA/Kr 1573/15, Legalis; wyr. WSA w Olsztynie z 7.11.2017 r., II SAB/Ol 64/17, Legalis)”.

Co do form niewładczych – jeśli chodzi o zaświadczenia na uwagę zasługują przepisy art. 217 KPA, gdzie postanowiono, że:

„§ 1. Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie.

§ 2. Zaświadczenie wydaje się, jeżeli:

1) urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa;

2) osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego”.

Zapytaj o konsultację jednego z naszych 140 ekspertów. Sprawdź

Zatem, podsumowując, z zasady dyrektor szkoły publicznej ma status organu administracji publicznej, przy czym ma on odzwierciedlenia zarówno w formach władczych (decyzje) jak i niewładczych (zaświadczenia). W zależności od zakresu przedmiotowego wniosku powinien w odpowiedni sposób załatwić sprawę. W konsekwencji powinien wydawać nie tylko zaświadczenia związane z formach władczymi, ale i zaświadczenia „zwykłe” dotyczących innych form jego władania, czyli niewładczych.