Zagadnienia związane z zatwierdzaniem taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, jak również uchwalania dopłat do ww. taryf są przedmiotem regulacji zawartej w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (dalej: WodaŚciekU).

Więcej treści o finansach publicznych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Stosownie do przepisów WodaŚciekU taryfa podlega zatwierdzeniu przez organ regulacyjny, z wyłączeniem taryfy zmienionej w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług. Zatwierdzenie następuje na wniosek przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego (art. 24b WodaŚciekU). Co istotne, taryfa jest zatwierdzana w drodze decyzji (art. 24c ust. 2 WodaŚciekU).

Jednocześnie, zgodnie z art. 24 ust.6 WodaŚciekU – rada gminy może podjąć uchwałę o dopłacie dla jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług. Dopłatę gmina przekazuje przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu.

Przepisy WodaŚciekU nie zawierają unormowań, które określałyby wzajemne relacje między uchwałą rady gminy a decyzją o zatwierdzeniu taryfy. Taryfa powinna być zatwierdzona, jeżeli zostaną spełnione ustawowo wskazane przesłanki. Oznacza to m.in., że zapewnia ona przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu możliwość wykonania przychodów pozwalających na realizowanie założonych zadań. Powołanie w uzasadnieniu decyzji o zatwierdzeniu taryfy deklaracji gminy co do wysokości dopłat do taryf, nie pozbawia organu stanowiącego gminy możliwości stanowienia w tym zakresie, czyli także ustalenia dopłat w innej wysokości, np. wyższej. W takim przypadku, wysokość uchwalonych dopłat będzie miała znaczenie dla cen świadczonych przez przedsiębiorstwo usług/dostaw.

Zapytaj o konsultację jednego z naszych 140 ekspertów. Sprawdź

Według ustawowego modelu, zatwierdzone taryfy odzwierciedlają ocenę organu regulacyjnego dotyczącą relacji przychodów i kosztów związanych z prowadzoną przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne działalnością w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym dopuszczalnego poziomu cen – uwzględniającego zarówno interesy przedsiębiorcy, jak i odbiorców (ochrona przed nieuzasadniony wzrostem cen). Jednocześnie, w ramach polityki lokalnej, rada gminy może podjąć decyzję o dopłatach do taryfy (taryf), przy czym w swoich rozstrzygnięciach rada nie jest związana elementami decyzji organu regulacyjnego (w tym uzasadnieniem decyzji).