Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Dom Kultury+ Edycja 2024. W tej edycji można ubiegać się o dofinansowanie realizacji jednego z następujących zadań: Zadanie I – INICJATYWY LOKALNE lub Zadanie II – PARTNERSTWO LOKALNE.

Więcej treści o finansach publicznych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Jak wynika z informacji zamieszczonych na stronie Narodowego Centrum Kultury, program skierowano do domów kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji, a ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej.

W ramach Zadania I można ubiegać się o dofinansowanie realizacji zadania składającego się z dwóch części.Pierwsza część obejmuje:

1) przeprowadzenie, przy aktywnym udziale zespołu beneficjenta, diagnozy identyfikującej zasoby kulturowe danej społeczności lokalnej i realizację wynikających z diagnozy samodzielnych inicjatyw oddolnych;

2) opracowanie w oparciu o wnioski i rekomendacje z przeprowadzonej diagnozy, i następnie udostępnienie do wiadomości publicznej zasad wyboru inicjatyw, zgodnie z zasadą przejrzystości i równego traktowania podmiotów je zgłaszających;

3) dokonanie, zgodnie z zasadami z pkt 2, wyboru od 3 do 7 różnorodnych inicjatyw mieszkańców wraz z uzasadnieniem wyboru podanym do publicznej wiadomości;

4) stworzenie wraz z autorami wybranych inicjatyw planu ich wspólnej realizacji, obejmującego opisy, harmonogram działań, preliminarz wydatków, wskaźniki rezultatu z uwzględnieniem zasobów infrastrukturalnych i kadrowych instytucji;

5) przeprowadzenie ewaluacji I części zadania.

Druga część obejmuje natomiast:

1) realizację wspólnie z autorami od 3 do 7 wybranych inicjatyw w oparciu o przedłożony uprzednio do NCK plan ich realizacji;

2) dokonanie ewaluacji zadania uwzględniającej wszystkie przeprowadzone w ramach zadania inicjatywy;

3) opracowanie planu kontynuacji działań ze społecznością lokalną po zakończeniu realizacji programu.

System Legalis Administracja – kompleksowe wsparcie każdego urzędnika. Wypróbuj! Sprawdź

W ramach Zadania II można ubiegać się o dofinansowanie realizacji kompleksowego zadania składającego się z działań realizowanych przez zespół zadaniowy i partnerstwo lokalne, które obejmują m.in.:

1) zawiązanie partnerstwa lokalnego, określenia jego celów i kierunków działania;

2) realizację przez trenerów cyklu szkoleń/warsztatów;

3) wypracowanie pomysłu na projekt o charakterze procesowym;

4) przeprowadzenie mikrodiagnozy pomysłu na projekt wraz z opracowaniem krótkiego raportu;

5) realizację projektu z uwzględnieniem wniosków z mikrodiagnozy;

6) ewaluację procesowej przygotowania i realizacji projektu;

7) opracowanie planu działania partnerstwa lokalnego po zakończeniu realizacji programu;

8) współpracę ze wskazanym przez Narodowe Centrum Kultury mentorem.

O dofinansowanie mogą się ubiegać:

1) domy kultury, ośrodki kultury oraz centra kultury i sztuki posiadające status samorządowej instytucji kultury, ale z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez MKiDN i JST;

2) biblioteki posiadające status samorządowej instytucji kultury, w skład których wchodzą domy kultury, ośrodki kultury lub centra kultury i sztuki.

Wciąż masz wątpliwości? Zapytaj eksperta. Sprawdź

O dofinansowanie w:

1) Zadaniu I – nie mogą się ubiegać beneficjenci realizujący Program Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne w latach 2021–2023;

2) Zadaniu II – nie mogą się ubiegać beneficjenci realizujący Program Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne w 2023 r. ani podmioty, które nigdy nie były beneficjentem programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne.

Wnioski należy składać poprzez system SOP do 29.12.2023 r.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Narodowego Centrum Kultury w zakładce dotacje i stypendia.