Polski system emerytalny

Polski system emerytalny składa się z następujących elementów:

    • pierwszy filar emerytalny – ZUS i OFE (jako elementy emerytury podstawowej finansowane z każdej składki emerytalnej – chociaż część ubezpieczonych może posiadać kapitał tylko w ZUS) wypłacanej, co do zasady, każdej osobie po osiągnięciu ustawowego wieku emerytalnego;
    • drugi filar emerytalny – PPE i PPK, czyli grupowa cześć systemu emerytalnego, w ramach której osoby zatrudnione wraz z pracodawcami współfinansują dodatkowy kapitał na okres po osiągnięciu 60. roku życia; co do zasady każdy pracodawca prowadzi PPK, część z nich może prowadzić PPE albo PPK i PPE;
    • trzeci filar emerytalny – IKE i IKZE, czyli indywidualne formy budowania dodatkowego kapitału na przyszłość, w której każda osoba zatrudniona może samodzielnie oszczędzać na przyszłość; (zgodnie z zapowiedziami i planami legislacyjnymi w marcu 2022 r. w ramach III filara emerytalnego powinna pojawić się trzecia forma – OIPE (ogólnoeuropejskie indywidualne produkty emerytalne); prace legislacyjne w tym zakresie nadal trwają.
Więcej treści o prawie pracy po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Kluczowe rozwiązania i cele Centralnej Informacji Emerytalnej

Centralna Informacja Emerytalna zbierać będzie kompleksową informację o świadczeniach emerytalnych, bez względu na ich źródło. W systemie będą gromadzone informacje o posiadanych produktach ze wszystkich filarów zabezpieczenia emerytalnego, z pierwszego ZUS (KRUS), OFE, z drugiego PPK oraz PPE i trzeciego IKE, IKZE w tym wysokości zgromadzonego kapitału w każdym z nich. CIE umożliwi również symulację wysokości przyszłych świadczeń emerytalnych. Czego celem jest podjęcie decyzji o oszczędzaniu na swoją przyszłość.

Dzięki CIE, możliwa będzie aktualizacja danych osobowych przy pomocy rejestrów publicznych. Obecnie, np. po zmianie adresu zamieszkania czy numeru dowodu osobistego, obywatele chcący zachować aktualne dane i otrzymywać z instytucji emerytalnych bieżące informacje, muszą udać się do każdej z nich osobno, by zgłosić nowe dane. CIE będzie dostępna poprzez stronę internetową mObywatel.gov.pl oraz w aplikacji mobilnej. Co ważne, korzystanie z CIE będzie dobrowolne.

Zadania Centralnej Informacji Emerytalnej

Centralna Informacja Emerytalna, gromadząc dane ze wszystkich filarów zabezpieczenia emerytalnego (publicznego, grupowego i indywidualnego), spełniałaby 3 podstawowe, niezwykle istotne z punktu widzenia obywateli i systemu zadania:

  1. dostarczenie informacji poglądowej o stanie oszczędności emerytalnych i wysokości przyszłego świadczenia;
  2. możliwość otrzymywania informacji o stanie kont w wersji elektronicznej, w jednym miejscu. Obecnie wiele instytucji finansowych (np. TFI czy PTE prowadzące PPK, PTE prowadzące OFE) oraz ZUS są zobowiązane do wysłania listownych/mailowych informacji o stanie kont emerytalnych swoich klientów;
  3. możliwość aktualizacji danych osobowych przy pomocy rejestrów publicznych

Wspólny system podmiotów państwowych i prywatnych

W proces powstawania CIE zaangażowane będą różne podmioty. Dzięki ścisłej współpracy KPRM z ZUS, KRUS, PFR i jej w 100 % spółki zależnej – PFR Portal PPK, a także z instytucjami finansowymi i ubezpieczeniowymi oraz agentami transferowymi, powstanie system dostarczający możliwie pełnej i kompleksowej informacji o stanie i możliwościach dalszego oszczędzania oraz oferujący zestaw narzędzi do administrowania tymi oszczędnościami.

Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie. Wypróbuj System Legalis Administracja. Sprawdź

CIE zintegrowane z Węzłem Krajowym Identyfikacji Elektronicznej

CIE zostanie zintegrowana z Węzłem Krajowym Identyfikacji Elektronicznej, pośredniczącym w uwierzytelnianiu w krajowych usługach online za pomocą środków identyfikacji elektronicznej wydanych przez różne podmioty w ramach systemów identyfikacji elektronicznej.

Ważne

Nowe przepisy, co do zasady, mają wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Ustawa została już skierowana do Sejmu.