Przyczyna planowanych zmian

Konieczność nowelizacji rozporządzenia RM z 28.5.1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2018 r. poz. 2010 ze zm.) pojawiła się w związku ze zmianami wprowadzonymi do ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 900), na mocy ustawy z 30.8.2023 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (5.9.2023 r. Prezydent podpisał tę nowelizację), która wprowadza do systemu oświaty nowy rodzaj placówki, tj. branżowe centrum umiejętności (BCU), umożliwiającej m.in. prowadzenie turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników.

Więcej treści o oświacie po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Cel nowelizacji

Nowelizacja przedmiotowego rozporządzenia ma na celu uzupełnienie w obowiązującym rozporządzeniu Rady Ministrów wprowadzonego do systemu oświaty nowego rodzaju placówki, tj. BCU, do którego pracodawca będzie mógł kierować młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego. Jednym z zadań BCU jest realizacja turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników (art. 117 ust. 2c pkt 3 ustawy – Prawo oświatowe), które jako wyspecjalizowane w danej dziedzinie jednostki systemu oświaty uzupełnią liczbę podmiotów uprawnionych do prowadzenia turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników szczególnie w zawodach niszowych, w których występują problemy związane z miejscem organizacji i realizacji turnusu.

Sektor publiczny – Sprawdź aktualną listę szkoleń Sprawdź

Działania te zwiększą dostęp młodocianym realizującym u pracodawców przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu do miejsc realizacji dokształcania teoretycznego w formie turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników. Pracodawcy będą mogli kierować pracowników do nowego rodzaju placówki, tj. BCU, która będzie zaawansowaną technologicznie placówką kształcenia, szkolenia i egzaminowania w danej dziedzinie zawodowej. Uzupełnienie liczby podmiotów uprawnionych do prowadzenia turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, szczególnie w zawodach niszowych, może mieć wpływ na zainteresowanie absolwentów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do podjęcia nauki w tej formie, a tym samym szybszego wejścia tych osób na rynek pracy.

Projektowane rozporządzenie zgodnie z propozycją ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.