Wydłużenie okresu przejściowego

Projektowana nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów z 24.6.2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. z 2020 r. poz. 1249 ze zm.), dotyczy wydłużenia okresu przejściowego, odnoszącego się do podmiotów wykonujących działalność gospodarczą, której przedmiot jest oznaczony kodem PKD 93.29.Z, a które obecnie – do 31.12.2023 r. – mają czas na złożenie wniosku o zmianę wpisu w jednym z trzech rejestrów wymienionych w § 2 ust. 1 tego rozporządzenia (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej). Projektowane rozporządzenie wydłuża czas na złożenie takiego wniosku o 2 lata, tj. do 31.12.2025 r.

Więcej treści o prawie pracy po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Rozporządzenie Rady Ministrów z 24.6.2020 r., wydane z inicjatywy ministra właściwego do spraw gospodarki, wprowadziło w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) zmianę polegającą na wydzieleniu w klasie PKD 93.29 Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna podklasy 93.29.A obejmującej działalność rozrywkową i rekreacyjną, organizowaną w pomieszczeniach lub innych miejscach o ograniczonej przestrzeni, w szczególności działalność tzw. pokojów zagadek, domów strachu i podobnych form rozrywki lub rekreacji. Rozwiązanie to miało na celu ułatwienie identyfikacji i kontroli tego rodzaju działalności, w szczególności pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego w miejscach, gdzie jest ona prowadzona. Zakres zmian wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów z 24.6.2020 r. w Polskiej Klasyfikacji Działalności odnosił się tylko do klasy PKD 93.29 Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, podklasy PKD 93.29.Z i dotyczył podziału klasy PKD 93.29, na poziomie krajowym klasyfikacji, na dwie podklasy: 93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni i 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana. Dwie nowo utworzone podklasy zastąpiły dotychczas obowiązującą podklasę PKD 93.29.Z, której zakres został podzielony.

Założenia projektowanej zmiany

Przepis przejściowy dotyczy dwóch możliwych sytuacji (ust. 1 i 2). Zgodnie z § 2 ust. 1 tego rozporządzenia, do wniosków o wpis podmiotów:

  • rozpoczynających wykonywanie działalności gospodarczej;
  • wykonujących działalność gospodarczą, której przedmiot jest oznaczony kodem PKD 93.29.Z, i które po wejściu w życie tego rozporządzenia złożą wniosek o zmianę wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej

– stosowane są przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 24.6.2020 r., tj. przedmiot działalności tych podmiotów oznaczany jest jednym z nowych kodów: PKD 93.29.A albo PKD 93.29.B.

Inny możliwy przypadek przewidziany został w § 2 ust. 2 nowelizowanego rozporządzenia i dotyczy podmiotów wykonujących przed dniem wejścia w życie tego rozporządzenia, tj. przed 1.8.2020 r., działalność gospodarczą, której przedmiot jest oznaczony kodem PKD 93.29.Z, a które po tym dniu nie złożą wniosku o zmianę wpisu w żadnym z trzech wymienionych wyżej rejestrów. Wobec takich podmiotów stosowane są przepisy rozporządzenia z 24.12.2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. z 2007 r. poz. 1885 ze zm.) w brzmieniu dotychczasowym, tj. przedmiot działalności tych podmiotów w dalszym ciągu jest oznaczony kodem PKD 93.29.Z, jednak nie dłużej niż do 31.12.2023 r.

Zmiana proponowana w projektowanym rozporządzeniu pozwoli na stosowanie wobec podmiotów obecnie wykonujących działalność gospodarczą, której przedmiot jest oznaczony kodem PKD 93.29.Z przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z 24.12.2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w brzmieniu obowiązującym przed 1.8.2020 r., tj. przedmiot działalności tych podmiotów będzie w dalszym ciągu oznaczony kodem PKD 93.29.Z, jednak nie dłużej niż do 31.12.2025 r.

Czas uzyskany przez przedłużenie okresu stosowania kodu PKD 93.29.Z pozwoli na przeprowadzenie nowelizacji ustawy z 29.6.1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 773), która umożliwi automatyczną zmianę danych wpisanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej: „CEIDG”), w Krajowym Rejestrze Sądowym (dalej: „KRS”), w rejestrze REGON oraz innych rejestrach urzędowych (np. w Centralnym Rejestrze Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników), jeżeli konieczność dokonania zmiany tych danych wynika ze zmian w Polskiej Klasyfikacji Działalności.

Uzgodnienia międzyresortowe

Obecnie Główny Urząd Statystyczny prowadzi uzgodnienia międzyresortowe dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o statystyce publicznej (UD474). Projektowana ustawa wprowadzi w szczególności istotne modyfikacje przepisów dotyczących standardów klasyfikacyjnych, w tym zmiany umożliwiające automatyczne przeklasyfikowanie podmiotów w rejestrach urzędowych w przypadku zmian w Polskiej Klasyfikacji Działalności. Projektowana ustawa wprowadzi zmiany w:

  • ustawie z 29.6.1995 r. o statystyce publicznej;
  • ustawie z 6.3.2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. z 2022 r. poz. 541);
  • ustawie z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 685 ze zm.)

– które umożliwią automatyczne przeklasyfikowanie podmiotów w CEIDG, KRS i rejestrze REGON, w przypadku zmian w Polskiej Klasyfikacji Działalności, począwszy od 1.1.2026 r.

Nowa klasyfikacja PKD od 1.1.2025 r.

Dodanie przepisów do ustawy o statystyce publicznej, niezależnie od umożliwienia zmiany w CEIDG, KRS oraz rejestrze REGON kodu PKD 93.29.Z na kod PKD 93.29.B po zakończeniu wydłużanego projektowanym rozporządzeniem okresu przejściowego, jest również bardzo istotne ze względu na prowadzone na forum europejskim prace nad rewizją klasyfikacji NACE, które będą skutkowały wprowadzeniem nowej klasyfikacji PKD. Wiązać się z tym będzie konieczność przeklasyfikowania, w krótkim czasie, dużej liczby podmiotów zarejestrowanych w rejestrach urzędowych. Nowa klasyfikacja PKD wejdzie w życie 1.1.2025 r., jednak w pierwszym okresie jej obowiązywania podmioty zarejestrowane w CEIDG, KRS i rejestrze REGON będą mogły samodzielnie zgłosić zmiany wpisów w tych rejestrach w celu dostosowania przedmiotu ich działalności do nowej klasyfikacji. Po upływie tego początkowego okresu obowiązywania nowej klasyfikacji PKD (tj. najwcześniej od 1.1.2026 r.), w razie niedokonania zgłoszenia przez przedsiębiorców, przeklasyfikowanie przedmiotu działalności tych podmiotów w wymienionych rejestrach będzie dokonywane automatycznie.

Prawo pracy – Sprawdź aktualną listę szkoleń Sprawdź

Należy podkreślić, że projektowana ustawa o zmianie ustawy o statystyce publicznej zawiera przepis stanowiący jednoznaczną podstawę prawną do automatycznej zmiany, po 31.12.2025 r., w CEIDG, KRS oraz rejestrze REGON pozostawionego w mocy kodu PKD 93.29.Z na kod PKD 93.29.B. Powyższe zmiany wymagają zmiany brzmienia ust. 2 w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 24.6.2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), przy czym nowelizacja ta powinna wejść w życie 30.12.2023 r.