Osoby przechodzące na emeryturę począwszy od 1.1.2023 r. będą otrzymywały z urzędu mLegitymacje emeryta, czyli będzie ona wydawana w wersji elektronicznej, która będzie dostępna w aplikacji mobilnej mObywatel. Każda osoba, która taką mLegitymacje otrzyma będzie ją mogła posiadać w swoim telefonie. Natomiast na wniosek osoby uprawnionej lub działającej w jej imieniu zostanie wydana legitymacja w formie dotychczasowej, czyli „plastikowej karty”.

Rozporządzenie z 3.3.2022 r. zostało wydane na podstawie art. 68 ust. 4 ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z jego treścią określony został wzór legitymacji emeryta-rencisty, tryb jej wydawania, wymiany lub zwrotu, a także zakres informacji, jakie legitymacje mogą zawierać.

Legitymacja emeryta-rencisty jest wydawana w formie:

 1. spersonalizowanej karty identyfikacyjnej o wymiarach 53,98 mm × 85,60 mm,
  z zaokrąglonymi narożnikami, wykonanej z tworzywa sztucznego, dwustronnie laminowanej (poziomej), zawierającej elementy zabezpieczające przed podrobieniem i sfałszowaniem oraz umieszczony na stronie drugiej w prawym górnym rogu skrót „LER” pisany alfabetem Braille’a, zwanej dalej ,,legitymacją”, której wzór jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia – w tej formie legitymacja będzie od 1.1.2023 r. wydawana na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo pełnomocnika;
 2. mLegitymacji, czyli dokumentu elektronicznego przechowywanego i okazywanego przy użyciu publicznej aplikacji mobilnej, o której mowa w art. 19e ust. 1 ustawy z 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2070), którego wzór wizualizacji na ekranie urządzenia mobilnego został określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia z 3.3.2022 r. W tej formie będzie wydawana z urzędu.

Legitymacja i mLegitymacja są wydawane przez terenową jednostkę organizacyjną Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwą w sprawach wydawania decyzji dotyczących świadczeń lub ich wypłaty. Jeżeli legitymacja nie została wydana wraz z decyzją o przyznaniu lub zawiadomieniem o podjęciu wypłaty emerytury lub renty, organ rentowy wydaje legitymację na wniosek emeryta, rencisty, ich przedstawiciela ustawowego albo pełnomocnika.

Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie. Wypróbuj System Legalis Administracja. Sprawdź

Legitymacja zawiera następujące informacje:

 1. numer legitymacji;
 2. imię i nazwisko emeryta lub rencisty;
 3. numer PESEL;
 4. rodzaj świadczenia;
 5. określenie terminu ważności legitymacji;
 6. informację wskazującą warunek ważnego posługiwania się dokumentem;
 7. oznaczenie organu rentowego, który wydał legitymację, imię i nazwisko oraz podpis jego kierownika;
 8. logo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 9. miejsce i datę wystawienia.

Wizualizacja mLegitymacji na ekranie urządzenia mobilnego zawiera następujące elementy:

 1. numer mLegitymacji;
 2. zdjęcie emeryta lub rencisty;
 3. imiona i nazwisko emeryta lub rencisty;
 4. numer PESEL;
 5. rodzaj świadczenia;
 6. określenie terminu ważności mLegitymacji;
 7. w przypadku utraty jej ważności – informację, że mLegitymacja jest nieważna;
 8. oznaczenie organu rentowego, który wydał mLegitymację;
 9. logo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 10. hologram stanowiący wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, w którym kolory tła o gradientowym zabarwieniu zmieniają się dynamicznie wraz ze zmianą położenia urządzenia mobilnego w przestrzeni;
 11. napis „RZECZPOSPOLITA POLSKA”;
 12. flagę państwową Rzeczypospolitej Polskiej.
Ważne

Legitymacja emeryta-rencisty wydana przed 1.1.2023 r. zachowuje ważność przez okres, na jaki została wydana. Emerytowi lub renciście, który posiada ważną legitymację emeryta-rencisty wydaną przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, organ rentowy wydaje mLegitymację w sposób określony w rozporządzeniu z 3.3.2022 r.