Zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego

  • Reforma postępowania administracyjnego wprowadzona 8.6.2017 r. spowodowała liczne zmiany w KPA. Publikacja przedstawia nowelizację przepisów w formie porównania dotychczasowych i nowych regulacji prawnych.
  • Publikacja omawia, m.in.: nowe regulacje w zakresie polubownego i uproszczonego załatwiania spraw, nowe zasady wymierzania kar administracyjnych i przesłanki ich miarkowania oraz zmiany w zakresie terminu do uzupełnienia braków formalnych i liczenia terminów. Książka zawiera szeroki zbiór orzecznictwa sądowego, tabele porównawcze przepisów KPA przed i po zmianach, a także liczne wzory i praktyczne przykłady obrazujące zastosowanie nowych regulacji prawnych.
  • Poradnik to praktyczna pomoc dla wszystkich osób biorących udział w postępowaniu administracyjnym. Pozycja stanowi obszerne źródło wiedzy dla zainteresowanych reformą postępowania administracyjnego.


Fragment tekstu z poradnika:

Dobrowolność mediacji – art. 96a § 2 KPA

Dobrowolność jest jedną z fundamentalnych zasad mediacji. Zgodnie z zasadą dobrowolności, strony aktywnie i bezpośrednio uczestniczą w procesie komunikowania się i negocjacji podczas mediacji, kontrolują podstawowe normy, którymi się kierują w osiągnięciu porozumienia, poszukują wspólnych rozwiązań i wreszcie decydują o ostatecznym rozstrzygnięciu sporu, czyli zawarciu ugody bądź też nie. Przy takim ujęciu zasady dobrowolności rola mediatora w mediacji jest rozumiana jako bardziej bierna i ogranicza się do asystowania stronom, które o zasadniczych kwestiach, również w trakcie postępowania mediacyjnego, decydują samodzielnie. Z zasadą dobrowolności mediacji wiąże się ściśle autonomia stron w mediacji, czyli bezwzględna dobrowolność w zakresie przystąpienia do mediacji, uczestnictwa i wyrażenia zgody na zawarcie ugody. Ponadto uczestnictwo stron w mediacji musi aktywne i równe, rola mediatora zaś – ograniczona jedynie do osoby pomagającej w procesie porozumienia. Autonomia stron jest realizowana w mediacji przede wszystkim przez możliwość samodzielnego decydowania o dotyczących ich sprawach, przy czym strony mają wpływ zarówno na przebieg mediacji, jak i na sposób jej zakończenia. To do stron należy ostateczna decyzja, jak i kiedy zakończy się ich spór.

Przy zasadzie dobrowolności mediacji powinno rozważyć się również zasadę świadomego udziału stron w mediacji. Dotyczy ona znajomości procesu mediacji przez strony, a w konsekwencji – obowiązku mediatora, dotyczącego informowania stron o regułach mediacji. Strony – przed przystąpieniem do mediacji – powinny być poinformowane o regułach przebiegu tego postępowania, aby mogły podjąć świadomą decyzję. W ten sposób nabywają wiedzę na temat swojej autonomii w mediacji, przejawiającej się m.in. tym, że w każdej chwili mogą odmówić kontynuacji postępowania. Ponadto strony powinny uzyskać informacje odnośnie do tego, że ich udział w mediacji może zakończyć się zawarciem ugody, która musi być w pełni zrozumiała i zaakceptowana przez wszystkie strony. Dobrowolność oznacza zatem świadomą zgodę stron na mediację po wstępnym poinformowaniu ich na temat tego, na czym polega ta metoda rozwiązywania sporów. Ta zasada jest realizowana w znowelizowanym art. 13 KPA.

Ważne
Strona może nie wyrazić zgody na mediację. Może również zrezygnować z mediacji w trakcie jej prowadzenia, na każdym etapie. Nie jest wymagane uzasadnienie niewyrażenia zgody na mediację ani rezygnacji z mediacji. Tego rodzaju zachowanie stron nie niesie za sobą negatywnych konsekwencji procesowych.

Po analizie przepisów wprowadzonych do KPA odnośnie do mediacji należy stwierdzić, że realizują one zasady: dobrowolności, autonomii uczestników mediacji i świadomego podjęcia decyzji o udziale w mediacji. Inicjatywa przeprowadzenia w sprawie mediacji może nastąpić na wniosek strony albo z urzędu (art. 96b KPA). Wystąpienie z inicjatywą poddania sprawy mediacji przez organ nie narusza zasady dobrowolności, strony będą miały bowiem prawo podjęcia decyzji o tym, czy chcą, aby mediacja w ogóle w sprawie została przeprowadzona, tj. wyrażenia bądź niewyrażenia zgody na mediację. Organ przed wydaniem postanowienia o skierowaniu do mediacji zawiadomi na piśmie strony postępowania oraz organ, o którym mowa w art. 106 § 1 KPA, jeśli nie zajął on jeszcze stanowiska w sprawie, o możliwości przeprowadzenia mediacji, zwracając się równocześnie do stron o to, aby przedstawiły swoje zdanie w przedmiocie zgody na mediacje, tj. wyraziły zgodę lub jej brak (art. 96b § 3 KPA). W przypadku braku zgody którejkolwiek strony mediacja nie zostanie przeprowadzona. Nie zostanie przeprowadzona także wówczas, gdy strona w wyznaczonym terminie nie wypowie się w ogóle co do mediacji. Powyższe wyklucza domniemaną zgodę na mediację. Aby zgoda na mediacje została podjęta w pełni świadomie (zasada świadomego udziału w mediacji), w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 96b § 1 KPA, organ powinien zawrzeć także wyjaśnienie dotyczące podstawowych zasad mediacji. W szczególności chodzi o informacje dotyczące dobrowolności mediacji, w tym prawa przerwania jej na każdym jej etapie (także w przypadku utraty zaufania do mediatora) bez negatywnych konsekwencji, prawa swobodnego wyboru osoby mediatora oraz zasad ponoszenia kosztów mediacji i sposobu ich pokrycia. W przypadku wyrażenia zgody na przeprowadzenie mediacji organ administracji wydaje postanowienie o skierowaniu do mediacji (art. 96d KPA). Mając na uwadze fakt, że zasadnicze ustalenia co do mediacji (zgoda na mediacje i ustalenie mediatora) podejmują strony, ZmKPA17 nie przewiduje zaskarżalności postanowienia o skierowaniu sprawy do mediacji.
Zobacz także:
Więcej o nowelizacji postępowania administracyjnego znajdziesz w module Postępowanie administracyjne i egzekucyjne >> 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności