Zmiany w klasyfikacji budżetowej 2018

  • Uwzględnia najnowszą zmiany rozporządzenia Ministra Finansów z 2.9.2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych – dokonane nowelami z 25.1.2017 r., 14.3.2017 r., 21.7.2017 r.
  • Poradnik przedstawia zmiany, które wnoszą obszerne nowelizacje do rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej, porady ekspertów na najczęściej zadawane pytania, a także zakres klasyfikacji środków publicznych i zasady jej stosowania.
  • Publikacja skierowana głównie do osób zatrudnionych w służbach finansowych, ale powinna spełnić również oczekiwania ze strony innych grup zawodowych, w tym radców prawnych potwierdzający legalność opiniowanego budżetu lub innego dokumentu, w którym zastosowano klasyfikację, a także służb kontroli finansowej oceniających poprawność doboru podziałki klasyfikacyjnej zastosowanej przez praktykę finansową.
Fragment tekstu z poradnika:
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez strażaka w PSP

Komenda powiatowa PSP podpisała ze strażakiem umowę o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. Na jej podstawie strażak skierowany do szkoły aspirantów ma zwracane koszty: ryczałtowy koszt na dojazd do miejsca nauki w cenie biletu II klasy pociągu pospiesznego, koszt noclegu i wyżywienia (dieta i ryczałt za nocleg według przepisów o podróżach służbowych na terenie kraju). Umowa jest podpisana na podstawie RodzPlacPSPR. Na wyjazd wystawiane jest polecenie wyjazdu służbowego (delegacja), które jest po powrocie rozliczane. Do jakich paragrafów klasyfikacji budżetowej ująć taki wydatek (307, 430, 441)?

Odpowiedź:

Podstawowa klasyfikacja paragrafowa wydatków i środków znajduje się w załączniku Nr 4 „Klasyfikacja paragrafów wydatków i środków” do KlasBudżR. Dodatkowo dla zadań z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego została opracowana klasyfikacja szczegółowa, która została ujęta w załączniku Nr 8 „Szczegółowa klasyfikacja wydatków dla zadań z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego”. Należności związane z przejazdami do szkół i pozostałymi należnościami wypłacanymi funkcjonariuszom skierowanym na przeszkolenie są ujmowane w § 307 „Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom”. Pozostałe koszty związane z podróżami służbowymi są wykazywane w § 441 „Podróże służbowe krajowe”.

Wydatki związane z dojazdem pracowników skierowanych przez zakład pracy do szkoły, ponoszone przez zakład pracy, stosownie do przepisów PodrSłużbR, są generalnie klasyfikowane w § 441 „Podróże służbowe krajowe”, z tym że w przypadku funkcjonariuszy realizujących zadania w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego należy dodatkowo uwzględniać regulacje wynikające z załącznika Nr 8 do KlasBudżR. Załącznik ten dotyczy szczegółowej klasyfikacji wydatków dla zadań z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego. Z załącznika Nr 8 wynika, że w § 307 „Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom” ujmuje się m.in. pozostałe należności pieniężne wypłacane funkcjonariuszom pobierającym naukę. Mianowicie wydatki tego rodzaju ujmuje się w poz. 307013 „Pozostałe należności funkcjonariuszy, w tym w szczególności: przejazdy do szkół oraz zwrot kwot pokrywających koszty nauki funkcjonariuszy pobieranych przez instytucje spoza Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji organizujące naukę (szkolenie)”.

Natomiast w § 430 poz. 430016 „Usługi w zakresie szkolenia” kwalifikuje się usługi w zakresie szkolenia, a w poz. 430018 „Usługi edukacyjne w zakresie oświaty oraz szkolnictwa wyższego” – usługi edukacyjne w zakresie oświaty oraz szkolnictwa wyższego.

Do § 430 „Zakup usług pozostałych”, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do KlasBudżR, można zakwalifikować m.in. usługi w zakresie szkolenia oraz usługi edukacyjne w zakresie oświaty oraz szkolnictwa wyższego.
Zobacz także:
Nieruchomości i grunty Skarbu Państwa – ewidencja księgowa
Gimnazja w klasyfikacji budżetowej
Szkolenie dla sołtysa – klasyfikacja budżetowa


Więcej o klasyfikacji budżetowej znajdziesz w module Finanse publiczne, księgowość i podatki >>
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności