Na stronie internetowej Sejmu ukazał się w dniu 26.5.2023 r. ciekawy projekt ustawy – o zmianie ustawy o praktykach absolwenckich.

Podany projekt odnosi się do ustawy z 17.7.2009 r. o praktykach absolwenckich (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1244). Warto przypomnieć, że z tej formy prawnej mogą korzystać m.in. pracodawcy samorządowi, co ma uzasadnienie w art. 2 ust. 1 PrAbsolwentU, gdzie postanowiono, że osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zwane „podmiotem przyjmującym na praktykę”, może przyjmować na praktykę osobę, która ukończyła co najmniej gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową i w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyła 30. roku życia, zwaną „praktykantem”.

Więcej treści o prawie pracy po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Jedną z kluczowych zmian przewidzianych w projekcie jest zmiana art. 3 ust. 1, gdzie dotychczas była przewidziana możliwość praktyki odpłatnej albo nieodpłatnej. Projekt zaś przewiduje jedynie praktykę w wersji odpłatnej. Dodatkowo w ramach ust. 2 proponuje się zagwarantowanie praktykantowi określonej minimalnej stawki godzinowej. Jak bowiem wynika z projektowanej regulacji: „Wysokość stawki godzinowej wynagrodzenia nie może być niższa niż minimalna stawka godzinowa ustalona na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz wyższa niż dwukrotność minimalnej stawki godzinnej”.

W związku z ww. zmianami zaproponowano również dodanie nowych przepisów art. 5a i art. 5b.

Ich treść będzie następująca:

Artykuł 5a: „Jeżeli w umowie nie ustalono wysokości stawki godzinowej wynagrodzenia, o której mowa w art. 3 ust. 2, praktykantowi przysługuje wynagrodzenie obliczone według minimalnej stawki godzinowej, ustalonej na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę”.

Artykuł 5b: „Czas praktyki nie może przekraczać 6 godzin dziennie na dobę i przeciętnie 30 godzin w przeciętni pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 3 miesięcy”.

Jednocześnie proponuje się zmianę elementów konstrukcyjnych umowy, czyli art. 5 ust. 2 ustawy, który ma przybrać treść:

„Umowa powinna określać w szczególności:

1) rodzaj pracy, w ramach której praktykant ma uzyskiwać doświadczenie i nabywać umiejętności praktyczne;

2) okres odbywania praktyki;

3) tygodniowy wymiar czasu pracy w ramach praktyki;

4) wysokość stawki godzinowej wynagrodzenia, o której mowa w art. 3 ust. 2”.

Prawo pracy – Sprawdź aktualną listę szkoleń Sprawdź

Podsumowując, projekt przewiduje dość istotne zmiany w sposobie finansowania praktyk. Z zasady mają być one tylko odpłatne. Trudno powiedzieć czy jest to rozwiązanie właściwe z punktu widzenia pracodawcy a szczególnie sfery budżetowej, czy samorządowej, gdy weźmie się pod uwagę fakt, że w wielu przypadkach praktyka nieodpłatna była pewną „przepustką” dla praktykanta do późniejszego stania się pełnoprawnym pracownikiem. Projekt może zniechęcić samorządy do przyjmowania na wspomniane praktyki, skoro jedyną opcją będzie ich odpłatność. To zaś wiąże się już z konkretnymi wydatkami z budżetu JST.

Źródło: Sejm