Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego

  • Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie problematyki zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego w obowiązującym stanie prawnym.
  • Adresatami publikacji są praktycy poszukujący interpretacji przepisów prawa polskiego dotyczącego zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający w szczególności organy administracji publicznej, a także wykonawcy zamierzający renegocjować warunki umów.
  • W opracowaniu przedstawiono, m.in.:
– konstrukcję prawną umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz zakres obowiązywania zasady swobody umów
w stosunku do jej poszczególnych elementów, w szczególności na etapie wykonania tej umowy,
– możliwe zmiany po stronie przedmiotowej oraz podmiotowej zobowiązania wynikającego z umowy w sprawie zamówienia publicznego,
– skutki złamania ustawowych zakazów zmiany umowy.

Fragment tekstu z poradnika:

Kumulatywne przystąpienie do długu

Dopuszczalność kumulatywnego przystąpienia do długu

Istotą kumulatywnego przystąpienia do długu jest wzmocnienie bezpieczeństwa wierzyciela. Słusznie wskazuje J. Gwiazdomorski, że kumulatywne przejęcie (przystąpienie, objęcie) długu nie powoduje zmiany w osobie dłużnika, ale prowadzi do utwierdzenia zobowiązania. Podmiot przystępujący obejmuje bowiem dług jako własny, obok dłużnika dawnego, który wskutek tego nie przestaje jednak być zobowiązanym wobec wierzyciela. Przystąpienie do długu nie powoduje więc naruszenia tożsamości istniejącego zobowiązania. Istotą kumulatywnego przystąpienia do długu jest bowiem powiększenie liczby osób zobowiązanych, a nie zwolnienie dłużnika dawnego, jak w wypadku zwalniającego przejęcia długu. Jednak w obu przypadkach mamy do czynienia z sytuacją sukcesji singularnej w pasywną stronę zobowiązania.

W stosunku do wierzyciela nowy oraz dawny dłużnik będą zobowiązani solidarnie. Zazwyczaj przyjmuje się, że czynność przystąpienia do długu ma charakter oderwany (abstrakcyjny). Dług, do którego następuje przystąpienie, może być tak długiem pieniężnym, jak i długiem niepieniężnym. Co więcej, mogą one wynikać z dowolnego źródła. Ze względu na swoją funkcję – utwierdzenia zobowiązania – na gruncie kodeksu zobowiązań obowiązywało domniemanie, zgodnie z którym umowa o przejęcie długu wywołuje jedynie skutki przystąpienia do długu, jeżeli strony wyraźnie nie wyrażą w łączącej ich umowie woli zwolnienia dłużnika pierwotnego z ciążącego na nim obowiązku. Pomimo braku podobnej regulacji na gruncie KC również obecnie niektórzy przedstawiciele doktryny przyjmują istnienie takiego domniemania. Należy jednak przychylić się do poglądu, że jest to interpretacja zbyt daleko idąca.

Kumulatywne przystąpienie do długu może przyjąć postać przystąpienia ustawowego bądź też umownego. W tym pierwszym przypadku chodzi przede wszystkim o regulację art. 554 KC, który ustanawia odpowiedzialność solidarną nabywcy ze zbywcą przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego za zobowiązania związane z prowadzeniem tego przedsiębiorstwa lub gospodarstwa. Jeśli chodzi o umowne przystąpienie do długu, to jego dopuszczalność jest wywodzona z zasady swobody umów, gdyż na gruncie KC brak jest obecnie odrębnej regulacji tego typu czynności prawnej. Skutek w postaci kumulatywnego przystąpienia do długu można osiągnąć przez zawarcie umowy z dłużnikiem lub z wierzycielem, i to bez konieczności uzyskania zgody trzeciego podmiotu.

W przypadku umowy zawieranej z dłużnikiem konieczne jednak będzie zawiadomienie o tym fakcie wierzyciela. Wobec braku tej informacji nie będzie on bowiem w stanie skorzystać z przysługujących mu mocą tej umowy uprawnień. Wskazuje się, że w przypadku umowy zawieranej z dłużnikiem czynność ta przyjmie postać umowy o świadczenie na rzecz osoby trzeciej. Wspomniane wyżej umowy nie muszą być zawierane w żadnej szczególnej formie. Wystarczające będzie zachowanie ogólnych wymagań odnoszących się do umów, o których mowa w KC.

Na gruncie Prawa zamówień publicznych brak jest wyraźnego przepisu, który zakazywałby dokonywania tego typu czynności prawnych. Ze względu jednak na specyfikę tej regulacji konieczne będzie przeanalizowanie dopuszczalności zawierania umów o kumulatywne przystąpienie do długu, szczególnie z punktu widzenia celów tej regulacji, których odzwierciedleniem są zasady udzielania zamówień uregulowane w PrZamPubl.


Zobacz także:


Więcej o procedurach w zamówieniach publicznych znajdziesz w module
Zamówienia publiczne >>
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności