Tak, w zbiegu zwolnień należy pomniejszyć obliczoną opłatę o kwotę zwolnienia z tytułu kompostowania, a następnie pomniejszyć o 50% tytułem zwolnienia dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne.

Opis sytuacji

Gmina stosownie do zapisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określiła wysokość zwolnienia z tytułu samodzielnego zagospodarowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. Od 2013 r. mieszkańcy gminy posiadający gminną Kartę Dużej Rodziny 3+ (nie ogólnopolską) mogą korzystać z uprawnienia do ulgi w wysokości 50% w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W gminie obowiązuje następująca metoda obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: stawka x liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość.

Komentarz

W gminie, o której mowa w pytaniu opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty, co odpowiada metodzie określonej w art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.; dalej: CzystGmU).

W myśl art. 6k ust. 4 CzystGmU rada gminy, w drodze uchwały, może zwolnić w całości lub w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, lub rodziny wielodzietne. Gmina skorzystała z uprawnienia do zwolnienia w 50% części z opłaty właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne.

W myśl art. 6k ust. 4a CzystGmU rada gminy, w drodze uchwały, zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych. Gmina podjęła stosowną uchwałę. W pytaniu nie wskazano poziomu tego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Biorąc pod uwagę, że zwolnienie to ma być proporcjonalne do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych, będzie to zwolnienie kwotowe na poziomie kilku złotych. Gmina ma obowiązek określić to zwolnienie w sposób precyzyjny, co oznacza wskazanie kwoty zwolnienia odpowiadającej przyjętej metodzie ustalania tej opłaty, w tym przypadku od mieszkańca.

Oznacza to, że proponowany sposób obliczenia opłaty będzie prawidłowy jeżeli:

  • od opłaty podstawowej obliczonej jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty,
  • zostanie odjęta kwota wynikająca ze zwolnienia z części opłaty wobec właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady (odpowiadająca liczbie osób zamieszkujących daną nieruchomość),
  • a następnie uzyskana wartość zostanie pomniejszona o 50%, wynikające z przyznanego uprawnienia do zwolnienia części z opłaty właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne.