W Dz.U. z 2024 r. pod poz. 721 opublikowano ustawę z 26.4.2024 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw.

Zmiany wprowadzono przede wszystkim do ustawy o samorządzie gminnym (dalej: SamGminU). Zmieniono art. 28f SamGminU, który w nowym brzmieniu stanowi, że w przypadku wygaśnięcia mandatu wójta przed upływem kadencji jego funkcję, do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta, pełni:

1) zastępca wójta;

2) pierwszy zastępca – w gminie, w której powołano więcej niż jednego zastępcę;

3) osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów (Premiera) – w gminie, w której nie powołano zastępcy wójta albo został on odwołany.

Więcej treści o ustroju i organizacji po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Przewodniczący rady gminy, w ciągu 7 dni od dnia wygaśnięcia mandatu wójta, pisemnie informuje wojewodę o objęciu funkcji wójta przez zastępcę albo pierwszego zastępcę, albo o konieczności wyznaczenia przez Premiera osoby pełniącej funkcję wójta. Natomiast Premier, na wniosek wojewody przekazany niezwłocznie za pośrednictwem ministra właściwego do spraw administracji publicznej (obecnie jest to Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji), w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wniosku, wyznacza osobę pełniącą funkcję wójta do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta.

W razie wygaśnięcia mandatu wójta w czasie wykonywania jego zadań i kompetencji przez zastępcę wójta albo osobę wyznaczoną przez Premiera zgodnie z art. 28h SamGminU, funkcję wójta, do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta, pełni osoba, która przejęła wykonywanie zadań i kompetencji wójta na podstawie art. 28g SamGminU, tzn. osoba, która przejęła te zadania i kompetencje w przypadku wystąpienia przemijającej przeszkody w pełnieniu obowiązków wójta, czyli w związku z:

1) tymczasowym aresztowaniem,

2) odbywaniem kary pozbawienia wolności wymierzonej za przestępstwo nieumyślne,

3) odbywaniem kary aresztu,

4) niezdolnością do pracy z powodu choroby trwającej powyżej 30 dni,

5) zawieszeniem w czynnościach służbowych.

Z obecnego brzmienia art. 28f SamGminU wynika m.in., że w przypadku wygaśnięcia mandatu wójta przed upływem kadencji jego funkcję, do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta, pełni osoba wyznaczona przez Premiera.

W art. 492 Kodeksu wyborczego (dalej: KodeksWyb) określono przesłanki, formę, tryb i terminy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu wójta. Mandat wójta wygasa m.in. w razie:

1) niezłożenia w terminach określonych w odrębnych przepisach oświadczenia o swoim stanie majątkowym;

2) utraty prawa wybieralności lub braku tego prawa w dniu wyborów;

3) objęcia urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej;

4) naruszenia ustawowych zakazów łączenia funkcji wójta z wykonywaniem funkcji lub prowadzenia działalności gospodarczej, określonych w odrębnych przepisach;

5) wyboru na posła na Sejm, senatora albo posła do Parlamentu Europejskiego;

6) orzeczenia niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji w trybie określonym w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na okres co najmniej do końca kadencji;

7) śmierci;

8) zmian w podziale terytorialnym, jeżeli jednostka zostaje włączona do innej jednostki albo dwie jednostki lub więcej łączy się w nową jednostkę,

Nowelizacja wprowadza nowe przepisy art. 28i SamGminU, zgodnie z którymi zrzeczenie się funkcji wójta lub wystąpienie jednej z wymienionych wyżej przyczyn skutkujących wygaśnięciem mandatu wójta w czasie pełnienia funkcji wójta albo wykonywania zadań i kompetencji wójta przez zastępcę wójta, jest równoznaczne z odwołaniem ze stanowiska zastępcy wójta.

Wojewoda stwierdzi wówczas odwołanie ze stanowiska zastępcy wójta z tych przyczyn w drodze zarządzenia. Od zarządzenia wojewody przysługuje skarga do sądu administracyjnego w ciągu 7 dni od dnia doręczenia zarządzenia. Skargę wnosi się za pośrednictwem wojewody. Sąd administracyjny rozpatruje skargę w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia. Skargę kasacyjną wnosi się w terminie 14 dni, a Naczelny Sąd Administracyjny rozpatruje skargę kasacyjną w terminie 30 dni.

Skonsultuj z ekspertem rozwiązanie problematycznych kwestii. Sprawdź
Ważne

Odwołanie ze stanowiska zastępcy wójta następuje z dniem uprawomocnienia się wyroku sądu administracyjnego oddalającego skargę albo upływu terminu do jej wniesienia.

Nowelizacja zmienia też brzmienie art. 29a ust. 2 SamGminU, zgodnie z którym wójt składa ślubowanie podczas pierwszej sesji nowo wybranej rady zwołanej przez komisarza wyborczego na dzień przypadający w ciągu 7 dni po upływie kadencji rady, a w przypadku wyboru wójta:

1) w ponownym głosowaniu – podczas pierwszej sesji nowo wybranej rady zwołanej po dniu ogłoszenia obwieszczenia komisarza wyborczego o wynikach wyborów wójta w wojewódzkim dzienniku urzędowym,

2) w wyborach przedterminowych albo ponownych – podczas pierwszej sesji rady przypadającej po dniu ogłoszenia obwieszczenia komisarza wyborczego o wynikach wyborów wójta w wojewódzkim dzienniku urzędowym

– nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia wyników tych wyborów.

Ważne

Osoba wyznaczona przez Premiera do pełnienia funkcji wójta, burmistrza albo prezydenta miasta przed 28.5.2024 r., pełni tę funkcję do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Ponadto dodano ust. 3 i 4 do art. 4 ustawy o pracownikach samorządowych, zgodnie z którymi osoby wyznaczone przez Premiera do pełnienia funkcji albo przejęcia zadań i kompetencji organów jednostek samorządu terytorialnego oraz komisarze rządowi powołani w związku z ustanowieniem zarządu komisarycznego w jednostkach samorządu terytorialnego są zatrudniani w urzędzie JST na podstawie powołania na czas pełnienia funkcji albo wykonywania zadań i kompetencji. W odniesieniu do tych osób przepisy o pracownikach samorządowych dotyczące wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty albo marszałka województwa stosuje się odpowiednio, z tym że wynagrodzenie tych osób ustala Premier.

Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie. Wypróbuj System Legalis Administracja. Sprawdź
Ważne

Do osób tych wyznaczonych przed 28.5.2024 r. stosuje się nowe przepisy.

Dodano też przepisy, zgodnie z którymi wygaśnięcie mandatu radnego albo wójta wskutek wyboru na posła na Sejm, senatora albo posła do Parlamentu Europejskiego następuje z dniem ogłoszenia obwieszczenia albo postanowienia, o których mowa w art. 383 § 2b i art. 492 § 2b KodeksWyb.

Jak stwierdzono w uzasadnieniu do projektu nowelizacji nowe przepisy dają kompetencje wójta jego zastępcy (lub pierwszemu zastępcy, a w gminach, gdzie nie został powołany zastępca – sekretarzowi gminy) od dnia wydania postanowienia komisarza wyborczego o wygaszeniu mandatu wójta do dnia powołania przez Prezesa Rady Ministrów osoby pełniącej funkcję wójta. Ponadto nowe przepisy doprecyzowują kompetencje Prezesa Rady Ministrów w zakresie powoływania i odwoływania osoby pełniącej funkcję wójta, co jednoznacznie podkreśla, że osoba pełniąca funkcję wójta może być powołana i odwołana w każdym czasie.