Zasady techniki prawodawczej w zakresie aktów prawa miejscowego


  • Pierwszy komentarz do przepisów rozporządzenia z 20.6.2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”, który w całości poświęcony jest wyłącznie projektom aktów prawa miejscowego (APM).
  • Uwzględnia zmiany dokonane nowelą z 5.11.2015 r., które weszły w życie 1.3.2016 r., dotyczące, m.in.: poprzedzenia podjęcia decyzji o przygotowaniu projektu APM, elementów obligatoryjnych jego uzasadnienia, przepisów o karach pieniężnych oraz o zadaniach i kompetencjach organów lub instytucji.
  • W trakcie przygotowywania niniejszego komentarza przyjęto jako podstawowe założenie, że opracowanie przeznaczone jest przede wszystkim dla organów stanowiących akty prawa miejscowego (projektodawców tych aktów). Dlatego niniejsza publikacja będzie przydatna dla gmin, powiatów, województw – w szczególności dla osób w jednostkach samorządu terytorialnego zajmujących się tworzeniem aktów prawa miejscowego, legislatorów oraz aplikantów aplikacji legislacyjnej, a także dla wszystkich osób pragnących pogłębić wiedzę z tego zakresu.
  • Komentarz zawiera wiele przykładów oraz wzorów aktów prawa miejscowego. Ich omówienie wzbogacono o liczne przykłady właściwie (prawidłowo) bądź błędnie przygotowanych (zredagowanych) przepisów aktów prawa miejscowego.

Fragment tekstu z poradnika:
Znaczenie Zasad techniki prawodawczej dla projektów aktów prawa miejscowego

Znaczenie przepisów ZTP w odniesieniu do projektów aktów prawa miejscowego wynika co najmniej z kilku powodów:

1) ZTP znajdują – co do zasady – „odpowiednie zastosowanie” do projektów aktów prawa miejscowego, w tym mających charakter przepisów porządkowych, co wynika bezpośrednio z § 143 ZTP. Oznacza to, że adresatem ZTP na poziomie tego rodzaju aktów normatywnych są organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej (organy administracji publicznej o ograniczonej terytorialnie jurysdykcji prawnej), które wyposażono w kompetencje w zakresie tworzenia aktów normatywnych należących do kategorii źródeł prawa powszechnie obowiązującego. Szerzej na temat obowiązku stosowania ZTP do aktów prawa miejscowego zob. w szczególności W. Białończyk, Stosowanie zasad techniki prawodawczej do aktów prawa miejscowego – wybrane zagadnienia, w: B. Jaworska-Dębska (red.), Dobre prawo sprawne rządzenie, Łódź 2015, s. 29 i n. W literaturze przedmiotu krytycznie ocenia się nałożenie na organy samorządu terytorialnego obowiązku stosowania ZTP z uwagi na podstawę prawną ich ustanowienia, którą tworzy art. 14 ust. 4 pkt 1 RMU. Podnosi się przede wszystkim, że rozporządzenia wydane na podstawie przepisów RMU adresowane są do organów administracji rządowej. Zob. np. G. Wierczyński, Redagowanie, s. 721;

2) cel stosowania i zakres regulacji ZTP zostały określone w art. 14 ust. 5 RMU. Przepis ten wskazuje, że „Prezes Rady Ministrów wydając rozporządzenie (…), określi w szczególności elementy metodyki przygotowania i sposób redagowania projektów ustaw i rozporządzeń oraz innych normatywnych aktów prawnych, a także warunki, jakim powinny odpowiadać uzasadnienia projektów normatywnych aktów prawnych, jak również reguły przeprowadzania zmian w systemie prawa. Stosowanie zasad techniki prawodawczej powinno zapewnić w szczególności spójność i kompletność systemu prawa oraz przejrzystość tekstów normatywnych aktów prawnych, z uwzględnieniem dorobku nauki i doświadczeń praktyki”. Oznacza to, że ustawodawca nałożył na Prezesa Rady Ministrów, jako organ właściwy do wydania rozporządzenia w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”, obowiązek uregulowania, także w odniesieniu do aktów prawa miejscowego przede wszystkim elementów metodyki (całego procesu) przygotowania i sposobu redagowania projektów tych aktów normatywnych, w tym dokonywania ich zmian, ustalania tekstu jednolitego, prostowania błędów oraz stosowania typowych środków techniki prawodawczej. Jednocześnie określił cel stosowania Zasad techniki prawodawczej, którym jest przede wszystkim zapewnienie spójności i kompletności systemu prawa oraz przejrzystości (czytelności) tekstów normatywnych aktów prawnych, w tym tekstów aktów prawa miejscowego. Realizacji tego celu odpowiada nakaz starannego (należytego) działania właściwych organów w zakresie przygotowywania, w tym redagowania, projektów aktów prawa miejscowego, a nie nakaz osiągnięcia odpowiedniego rezultatu.


Zobacz także:

Więcej o tworzeniu aktów prawa miejscowego znajdziesz w module Ustrój i organizacja >>
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności