Zasady i tryb ustalania świadczeń/roszczeń (odszkodowania i zadośćuczynienia) w przypadku zdarzeń medycznych

  • Komentarz do części prawa medycznego, ważnej zarówno dla prawników, personelu medycznego, jak i dla pacjentów.
  • W publikacji omówiono m.in. prawa pacjenta oraz procedurę postępowania działającej w każdym województwie komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych, która ocenia, czy przedstawione przez wnioskodawcę zdarzenie wywołujące szkodę jest zdarzeniem medycznym w rozumieniu ustawy, czy też nim nie jest. Przestawiono krok po kroku procedurę postępowania pozasądowego dochodzenia roszczeń przed tymi komisjami, najczęściej występujące trudności z tym związane oraz gotowe rozwiązania takich sytuacji.
  • W komentarzu poruszone są także m.in. takie zagadnienia, jak: prawa pacjenta, praktyka naruszająca zbiorowe prawa pacjentów, zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę, zdarzenie medyczne, podmioty składające wniosek, zobowiązania ubezpieczyciela, umorzenie postępowania, skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem orzeczenia wojewódzkiej komisji.
  • Pod każdym artykułem zamieszczono szczegółowy komentarz oraz orzecznictwo sądowe wraz z tezami mającymi związek z omawianą problematyką. Istotne z punktu widzenia praktyka informacje oznaczono jako „Ważne dla praktyki”.

Fragment tekstu z komentarza:
Art. 18 [Forma pisemna zgody]
1. W przypadku zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta, zgodę, o której mowa w art. 17 ust. 1, wyraża się w formie pisemnej. Do wyrażania zgody oraz sprzeciwu stosuje się art. 17 ust. 2 i 3.
2. Przed wyrażeniem zgody w sposób określony w ust. 1 pacjent ma prawo do uzyskania informacji, o której mowa w art. 9 ust. 2.
3. Przepisy art. 17 ust. 2–4 stosuje się odpowiednio.

A. Komentarz
Pisemna zgoda pacjenta. Doprecyzowaniem zgody pacjenta na udzielanie świadczeń medycznych jest treść art. 18 PrPacjU. Wprowadzona przepisem zgoda pacjenta wyrażona pisemnie dotyczy specyficznych rodzajów świadczeń.Pacjent powinien wyrazić zgodę na zabieg operacyjny stwarzający podwyższone ryzyko dla niego. Nie wyklucza to obowiązku lekarza poinformowania pacjenta o tymże ryzyku. Lekarz zobowiązany jest do przedstawienia pacjentowi szczegółowych informacji na temat zabiegu. Powinien także przedstawić przebieg zabiegu i to na lekarzu spoczywa swoisty obowiązek określenia i wskazania podwyższonego ryzyka. Personel medyczny powinien omówić rodzaj tego ryzyka, jego skutki i konsekwencje, a także wpływ na poprawę stanu zdrowia pacjenta.Podobne uregulowanie odnosi się do przeprowadzenia metody leczenia lub diagnostyki, które to stwarzają dla pacjenta podwyższone ryzyko. W takich przypadkach pacjent także wyraża swoją zgodę na piśmie. Przed przystąpieniem do czynności diagnostycznych oraz przed zastosowaniem metod leczenia wymagane jest wyczerpujące poinformowanie pacjenta o ich przebiegu, skutkach i wpływie na jego stan zdrowia.Należy zwrócić uwagę także na przypadki, gdy mamy do czynienia z pacjentem małoletnim, ubezwłasnowolnionym lub niezdolnym do świadomego podjęcia decyzji. Wówczas wymagane jest przeprowadzenie procedury opisanej w komentarzu do art. 17.

B. Linia orzecznicza
Udzielenie świadczeń zdrowotnych bez wyraźnej zgody pacjenta jako działanie bezprawne i naruszające podstawowe obowiązki lekarza
1. Udzielenie świadczeń zdrowotnych bez zgody pacjenta jest działaniem bezprawnym, naruszającym jego dobra osobiste w postaci prawa do poszanowania życia prywatnego. Zgoda na określony rodzaj procedury nie oznacza automatycznej zgody na wszelkie (nawet uzasadnione medycznie) poczynania lekarza, które mogłyby nastąpić po odstąpieniu od pierwotnej objętej zgodą procedury lub w jej trakcie. Zgoda musi być ujawniona w sposób wyraźny i obejmować ściśle określone czynności medyczne. Powinna obejmować poszczególne fazy udzielania świadczenia zdrowotnego: badanie, diagnostykę, leczenie, pielęgnację, rehabilitację i postępowanie po zakończeniu postępowania terapeutycznego.
2. Wykonanie zabiegu powodującego szkodę bez zgody pacjenta stanowi działanie zawinione. Przeprowadzenie zabiegu bez zgody pacjenta, w szczególności w przypadku zabiegów niosących większe ryzyko, stanowi naruszenie podstawowych obowiązków lekarza określonych w przepisie art. 32 i 34 ustawy z 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 ze zm.). Jedynie w wyjątkowych przypadkach, gdy odebranie zgody napotykało istotne trudności, można by takie działanie potraktować jako niezawinione (wyr. SA w Warszawie – VI Wydział Cywilny z 13.2.2013 r., VI ACA 1013/12, Legalis).
Zobacz także:

Więcej informacji na temat prawa i zarządzania w podmiotach leczniczych oraz praw pacjenta znajdziesz w module Ochrona zdrowia >> 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności