Zamówienia publiczne po implementacji dyrektyw 2016


  • Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadziła od 28.7.2016 r. szereg daleko idących zmian w zakresie procedury udzielania zamówień publicznych.
  • Książka stanowi swoistego rodzaju przewodnik po zmianach – „ściągę” dla tych, którzy udzielają zamówień i ubiegają się o nie na co dzień. Atutem książki jest ukazanie w niej zmian i porównanie przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych przed i po wejściu w życie nowelizacji.
  • Dzięki lekturze czytelnik zapozna się z zakresem zmian z odniesieniem się do ich źródeł i wybranych przyczyn, co pozwoli mu na lepsze przygotowanie się do procesu udzielania zamówień w nowych ramach prawnych. Dodatkowo osoby zainteresowane znajdą w książce omówienie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – nowego jednego z kluczowych dla postępowania o zamówienie publiczne dokumentu.

Fragment tekstu z poradnika:
Znowelizowany ust. 4, w art. 91 ZamPublU, to bardzo ważna zmiana, która wprowadza wcześniej nieistniejące rozwiązanie. Umożliwia rozstrzygnięcie w sytuacji identycznego bilansu kryteriów. Dotychczas, jeżeli nie można było wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiało taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierał ofertę z niższą ceną. W obecnym stanie prawnym uwzględnia się także kryterium kosztu.

Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

Podobna zmiana dotyczy art. 91 ust. 5 ZamPublU. Zgodnie z nową regulacją, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena lub koszt, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 

Dodany ust. 5a – w art. 91 ZamPublU, rozstrzyga kwestię ustalenia oferty najkorzystniejszej, w przypadku gdy zamawiający nie stosuje kryterium ceny. W takim przypadku, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest koszt, rozumiany jako suma kosztu nabycia i innych kosztów cyklu życia, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takim samym koszcie, zamawiający wybiera ofertę:
1) z niższym kosztem nabycia albo
2) z niższymi innymi kosztami cyklu życia. 

Wcześniej jednak zamawiający musi zastrzec taki sposób postępowania w SIWZ. 

W żadnym z ww. przypadków wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

Przepisy w zakresie stosowania rachunku kosztów cyklu życia oraz określenia rodzajów kosztów w niej uwzględnionych mają charakter fakultatywny. Podejście kosztowe nie jest obowiązkowe. Jeżeli jednak zamawiający zdecyduje się na zastosowanie rachunku kosztów cyklu życia, wymaga to od niego uszczegółowienia zakresu żądanych od wykonawców informacji oraz wskazania metody szacowania wartości kosztów. 

Obowiązek pojawia się, gdy przedmiot zamówienia jest objęty wspólną metodologią szacowania rachunku kosztów cyklu życia. W takim przypadku zamawiający, udzielając zamówienia z wykorzystaniem kosztu życia przedmiotu zamówienia, jest zobowiązany do zastosowania w postępowaniu przetargowym określonej metodologii. Wprowadzenie kryteriów kosztowych spowodowało także konieczność uregulowania tej kwestii.

Zobacz także:

Więcej o procedurach w zamówieniach publicznych znajdziesz w module Zamówienia publiczne >> 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności