Zamówienia na roboty budowlane, usługi, dostawy w systemie in-house


Praktyczny komentarz omawiający w sposób kompleksowy proces udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, usługi oraz dostawy w systemie in-house.

Jest to pierwsze opracowanie dotyczące regulacji in-house, która jest dopiero wdrażana do polskiego systemu prawnego. Daje ona jednostkom sektora finansów publicznych szczególne uprawnienie polegające na udzielaniu pewnym podmiotom zamówień z tzw. wolnej ręki.

Publikacja zawiera omówienie bardzo obszernej zmiany wprowadzonej ustawą z 13.5.2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020 ze zm.), która ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady: dyrektywy 2014/24/UE z 26.2.2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz.Urz. UE L Nr 94, s. 65 ze zm.), która reguluje następujące rodzaje zamówień in-house:
 • zamówienia publiczne udzielane podmiotom kontrolowanym;
 • zamówienia udzielane przez podmiot kontrolowany kontrolującemu go zamawiającemu (odwrócona relacja typu in-house);
 • zamówienia publiczne udzielane pomiędzy podmiotami kontrolowanymi przez tego samego zamawiającego (siostrzana relacja typu in-house);
 • zamówienia publiczne udzielane podmiotowi kontrolowanemu wspólnie przez kilku zamawiających (zamówienie in-house w ramach tzw. wspólnej kontroli);
 • powierzenie zadania w ramach współpracy między uczestniczącymi instytucjami zamawiającymi w celu zapewnienia wykonania usług publicznych (tzw. współpraca horyzontalna niezinstytucjonalizowana);
oraz, która określa warunki zastosowania zamówień in-house (które muszą być spełnione łącznie):

 • instytucja zamawiająca sprawuje nad daną osobą prawną kontrolę, podobną do kontroli jaką sprawuje nad własnymi jednostkami;
 • ponad 80% działalności kontrolowanej osoby prawnej jest prowadzone w ramach wykonywania zadań powierzonych jej przez instytucję zamawiającą sprawującą kontrolę lub przez inne osoby prawne kontrolowane przez tę instytucję zamawiającą;
 • w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego;
oraz dyrektywy 2014/25/UE z 26.2.2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz.Urz. UE L Nr 94, s. 243 ze zm.).

Prezentowana publikacja została podzielona na dwie części:
Część I. Komentarz praktyczny z orzecznictwem zawiera omówienie m.in. zagadnień dotyczących:
 • źródeł prawa,
 • przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia z wolnej ręki in-house,
 • umowy w sprawie zamówienia publicznego,
 • podwykonawstwa,
 • zmian postanowień umowy,
 • zakończenia umowy,
 • środków odwoławczych,
 • kontroli zamówień in-house.
Część II. Wzory pism zawiera m.in.:
 • ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy – usługi,
 • zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki,
 • protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki,
 • protokół z posiedzenia komisji przetargowej w sprawie oszacowania wartości zamówienia z wolnej ręki,
 • regulamin pracy komisji przetargowej.
Celem niniejszej publikacji jest szczegółowe omówienie problematyki związanej z zamówieniami publicznymi na roboty budowlane, usługi oraz dostawy w systemie in-house, czyli bezprzetargowego zlecania zadań przez podmioty publiczne. W sposób jasny i przejrzysty pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów.
Niniejsza publikacja adresowana jest do wszystkich zainteresowanych problematyką zamówień publicznych. Szczególnie polecana jest osobom świadczącym na co dzień pomoc prawną w zakresie specjalności zamówień publicznych. Ponadto przeznaczony jest zarówno dla zamawiających, jak i wykonawców oraz dla ich pełnomocników będących adwokatami bądź radcami prawnymi, a także dla pracowników administracji publicznej.

Fragment tekstu z poradnika:
Prawo zamówień publicznych wymaga pewnych elementów umowy w odniesieniu do umów na roboty budowlane. Dotyczą one w szczególności postanowień co do podwykonawców. Wobec ograniczenia możliwości zaangażowania podwykonawcy w wykonanie umowy na gruncie przepisów dot. zamówień in-house, znajdą one ograniczone zastosowanie. Natomiast zgodnie z art. 142 ust. 5 ZamPublU umowa zawarta na czas dłuższy niż 12 miesięcy zawiera postanowienia o zasadach wprowadzenia odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. Stosownie również do elementów tzw. instrumentalizacji zamówień publicznych w umowie, w zależności od jej przedmiotu, powinny znaleźć się postanowienia dot. wymagań związanych z zatrudnianiem przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia (art. 29 ust. 3a ZamPublU).

Zobacz także:

Więcej o zamówieniach na roboty budowlane w systemie in-house znajdziesz w module Budownictwo, architektura i urbanistyka >>

 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności