Zamówienia in-house w praktyce


  • Nowe przepisy związane z in-house weszły w życie 1.1.2017 r. i od tego czasu, po spełnieniu przesłanek ustawowych, zamawiający mogą zlecać zamówienie z wolnej ręki własnym jednostkom budżetowym.
  • Książka stanowi elementarz przeprowadzenia prawidłowej procedury „in-house” i zawiera szczegółowe wskazówki, jak przeprowadzić postępowanie na jego kolejnych etapach.
  • Dzięki publikacji Czytelnik znajdzie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania z zakresu zamówień in-house, m.in.: kto decyduje o wyborze, sposobie prowadzenia i formach gospodarki komunalnej, czy podmiot prywatny może realizować zadanie o charakterze użyteczności publicznej, czy można udzielić zamówienia w trybie in-house dla wydzielonej części zamówienia, na jakich obszarach można wykorzystywać instytucje in-house.

Fragment tekstu z poradnika:
Zamówienie in-house na rzecz spółek komunalnych – aspekty praktyczne

Niezależnie od prawnej oceny spełniania przez poszczególne spółki komunalne kryteriów pozyskiwania zleceń bezprzetargowych w ramach tzw. in-house, aktualne jest pytanie o praktyczną stronę realizacji zadań użyteczności publicznej na takiej drodze.

Obecnie większość JST posiada wyspecjalizowane wydziały zajmujące się udzielaniem zamówień zarówno w sprawach użyteczności publicznej, jak i w bieżących sprawach funkcjonowania JST (np. zamówienia wewnętrzne na usługi lub wyposażenie JST). Wydziały te posiadają duże doświadczenie i sprawnie przeprowadzają postępowania przetargowe i konkursowe.

Należy także zauważyć, iż w ciągu ostatnich 10–15 lat znaczna część sektora komunalnego została w całości lub w części sprywatyzowana. Zadania użyteczności publicznej są obecnie z powodzeniem wykonywane przez spółki, które zostały sprywatyzowane po przeprowadzeniu zamówienia publicznego. Ponadto w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez JST uczestniczy zazwyczaj kilku wykonawców, co przyczynia się do wzrostu konkurencyjności usług (wyższa jakość za niższą cenę).

Generalna tendencja do rezygnacji ze stosowania konkurencyjnych (przetargowych) procedur zamówień publicznych może spowodować, iż JST będą tworzyć nowe spółki, podczas gdy w regionie funkcjonują „stare” sprywatyzowane niedawno spółki komunalne. W takiej sytuacji sprywatyzowane spółki (w których prywatni inwestorzy posiadają całość lub część udziałów) zostaną odsunięte od ich podstawowego obszaru działalności, co prowadzi do pytania o celowość przeprowadzonej prywatyzacji.

Z drugiej strony warto rozważyć, czy spółki komunalne – z uwagi na deficyt siły roboczej oraz dążenie do optymalizacji – będą w stanie zrealizować zadania zlecane im przez JST. W tym kontekście istotna jest regulacja art. 36a ust. 2a ZamPublU, zgodnie z którą wykonawca, któremu udzielono zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12–14, ZamPublU, a którego przedmiotem jest świadczenie usług użyteczności publicznej lub roboty budowlane, jest obowiązany osobiście wykonać kluczowe części tych usług lub robót.

Powierzenie realizacji zadań użyteczności publicznej podwykonawcom oznaczałoby, iż ich realizacja znalazłaby się poza bezpośrednią kontrolą operacyjną JST. Taka sytuacja prowadzi do zwiększenia kosztów świadczenia usług publicznych (spółka komunalna jest de facto jedynie pośrednikiem pomiędzy JST a wykonawcą) oraz może sprzyjać zjawisku korupcji i nepotyzmu.

Zobacz także:

Więcej o procedurach w zamówieniach publicznych znajdziesz w module Zamówienia publiczne >>
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności