Zamknięcie roku 2018 w jednostkach finansów publicznych

Do 30.3.2019 r. należy sporządzić sprawozdania finansowe za 2018 r. W tym celu z końcem roku należy zamknąć księgi rachunkowe, a ta czynność powinna być poprzedzona inwentaryzacją. W związku z nowym rozporządzeniem z 13.9.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont sprawozdania finansowe za 2018 r. będą sporządzone według nowych zasad. Pojawił się też całkiem nowy element sprawozdania finansowego, czyli „Informacja dodatkowa”.

Książka uwzględnia liczne odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania przygotowane przez Wydawnictwo C.H.Beck. W publikacji przedstawiono zarówno zagadnienia związane z zamykaniem ksiąg rachunkowych, jak i ze sporządzaniem sprawozdawczości finansowej. Omówione zagadnienia dotyczą m.in.:

  • zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych (wymagania w zakresie poprawności i kompletności ksiąg i etapy ich zamykania, uzgodnienie ksiąg, zapisy we wstępnie zamkniętych księgach, ostateczne zamknięcie ksiąg, ich przechowywanie oraz ochrona);
  • wyceny składników aktywów i pasywów na dzień bilansowy;
  • podpisywania, udostępniania i przechowywania rocznego sprawozdania finansowego;
  • odpowiedzialności za roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe oraz ich badania przez biegłego rewidenta;
  • sporządzania poszczególnych elementów sprawozdania finansowego, jak również sprawozdania łącznego i skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego w powiązaniu z kontami księgi głównej;
  • ustalania wyniku finansowego budżetu JST oraz zatwierdzania i badania sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Pozycja skierowana głównie do praktyków, pozwoli na prawidłowe
sporządzenie sprawozdania finansowego za 2018 r., zamknięcia księgi rachunkowej za 2018 r., a także przeprowadzenia inwentaryzacji i rozliczenia jej skutków w księgach rachunkowych.


Fragment tekstu z poradnika:


Zmiany w zasadach sporządzania i składania sprawozdań finansowych za 2018 r.

W dniu 1.1.2018 r. weszło w życie SzczegZasRachR. Zastąpiło ono SzczegZasRachR17. Po raz pierwszy ma ono zastosowanie do sprawozdań finansowych sporządzonych za 2018 r. Wprowadzone zmiany odnoszą się zarówno do ewidencji finansowo-księgowej, jak i sprawozdawczości finansowej.

Zmiany w zakresie sprawozdawczości finansowej są następujące:

1) wprowadzono definicję jednostki nadrzędnej;
2) wprowadzono obowiązek sporządzania bilansu budżetu państwa;
3) rozszerzono zakres sprawozdania finansowego jednostek (jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych) o informację dodatkową;
4) uporządkowano terminy przekazywania sprawozdań finansowych jednostkowych i łącznych w związku ze zmianami wprowadzonymi w zakresie sporządzania tych sprawozdań;
5) doprecyzowano terminy składnia sprawozdań finansowych przez jednostki, których sprawozdanie finansowe nie jest włączane do łącznego sprawozdania finansowego jednostki nadrzędnej; sprawozdania te będą przekazywane bezpośrednio do MF w terminie do 30 kwietnia roku następnego;
6) zmieniono sposób składania sprawozdań finansowych; począwszy od sprawozdań finansowych za 2018 r. główną formą przekazywania sprawozdań finansowych, zarówno dla państwowych jednostek budżetowych, jak i dla zarządu JST, staje się forma elektroniczna;
7) wprowadzono obowiązek publikacji jednostkowych sprawozdań finansowych oraz łącznego sprawozdania finansowego państwowych jednostek budżetowych (jako jednostek nadrzędnych), w BIP jednostek je sporządzających, do 10 maja roku następnego.

Zobacz także:
Więcej o sporządzaniu sprawozdań finansowych znajdziesz w module Finanse publiczne, księgowość i podatki >> 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności