Wynagrodzenia w oświacie 2018

Wynagrodzenia w oświacie 2018 to pierwsza publikacja na ten temat zmodyfikowanego systemu płac nauczycielskich, oparta na autorskim komentarzu twórcy całego systemu do obecnych zmian.

Nauczycielski system płac to złożony proces aktywności prawodawczej i decyzyjnej niezależnych od siebie podmiotów administracji centralnej i samorządowej. Po 17 latach od wprowadzenia systemu ustawodawca dokonał istotnej jego modernizacji. Niniejsza publikacja umożliwia poznanie, ocenę i wdrożenie modyfikacji bez konieczności przeszukiwania i intuicyjnego łączenia skrajnie rozproszonych nowych reguł prawnych.

Najważniejsze atuty książki:

 • opisanie i analiza systemu wynagradzania nauczycieli w kontekście kompetencji, uprawnień i możliwości przypisanych kolejno wszystkim podmiotom zarządzającym sferą oświaty publicznej (nauczyciel, dyrektor, samorząd, administracja rządowa),
 • dokładne i przejrzyste prezentowanie poszczególnych zagadnień,
 • koncentracja na praktycznych rozwiązaniach i przykładach,
 • wyróżnienie w treści zagadnień ważnych i nowych,
 • zamieszczenie wzorów umów i pism.

W publikacji Czytelnik znajdzie odpowiedzi na następujące pytania:

 • Kto i w jakim zakresie decyduje o wysokości płacy nauczycielskiej oraz dlaczego Minister Edukacji Narodowej przestał odgrywać najważniejszą rolę w tym procesie?
 • Dlaczego nieprawdziwe jest twierdzenie, że system wynagrodzeń nauczycielskich składa się z szeregu niewysokich składników płacy?
 • Dlaczego samorządowy regulamin płacowy nauczycieli to możliwość skoku cywilizacyjnego w zakresie promowania i wprowadzania jakościowej zmiany w oświacie?
 • Jakie są obowiązki związane z kształtowaniem płac nauczycielskich na poziomie nauczyciela, dyrektora szkoły i samorządu?
 • Jakie są wszystkie składniki płacy nauczycielskiej, sposoby ich obliczania i wypłacania?
 • Jakie są relacje i skutki wynikające z wypłacania (lub niewypłacania) składników płacy?

 

Fragment tekstu z poradnika:

1.4. Cechy systemu wynagradzania nauczycieli

Odpowiednio do definiowania w ślad za zasadami ustrojowymi w przepisach prawa oświatowego zdecentralizowanej sfery podmiotowej odpowiedzialności przyporządkowano jej również system wynagradzania. Można dostrzec, że w zdecentralizowanej oświacie charakteryzuje się ona następującymi cechami:

1) indywidualne płace nauczycieli i ich coroczny wzrost zostają definitywnie oddzielone od decyzji i ustaleń centralnych organów administracji rządowej, niebędących organami prowadzącymi szkół i placówek;

2) samorząd terytorialny działa na podstawie przepisów ustaw, które wyposażają go w konkretne uprawnienia, gwarantujące wykonywanie zadań publicznych (uprawnienia te zostały istotnie zmniejszone w 2009 r., kiedy to zniesiono coroczny obowiązek stanowienia samorządowych regulaminów wynagradzania nauczycieli).


Stosownie do powyższego nauczycielski system płac opiera się na ustaleniu przez prawodawcę średnich płac gwarantowanych w KartaNauczU, ich realizacją zaś zajmują się samorządy terytorialne, które są wyposażone w niezbędne kompetencje i narzędzia. Średnie płace wynikają i są uzależnione wprost od następujących aktów prawa:

1) ustawy budżetowej i wskaźników określonych w KartaNauczU (na poziomie gwarantowanym);

2) rozstrzygnięć organów stanowiących JST – uchwała (akt prawa miejscowego) w sprawie dodatków nauczycielskich, których wysokość ma być ustalona przez samorząd w taki sposób, aby łącznie z pozostałymi składnikami płacy (ustalonymi w aktach prawa powszechnie obowiązującego – ustawie i rozporządzeniach) osiągnąć co najmniej kwoty wynikające z KartaNauczU.


Porządek formalny w zakresie konstrukcji nauczycielskiego systemu płac został zawarty w art. 30 KartaNauczU, w którym określono:

1) definicję wynagrodzenia nauczyciela (ust. 1);

2) warunki, od jakich zależy wysokość poszczególnych składników wynagrodzenia (ust. 2);

3) wysokość średnich wynagrodzeń nauczycieli gwarantowanych przez państwo na każdym ze stopni awansu w oparciu o system wskaźników (ust. 3);

4) kompetencje organu administracji rządowej w zakresie stanowienia niektórych składników wynagrodzenia (ust. 5);

5) samorząd terytorialny jako podmiot odpowiedzialny za płace nauczycielskie (ust. 6);

6) zakres finansowych gwarancji państwa w budżetach organów prowadzących szkoły i placówki (ust. 8 i 8a);

7) sposób i tryb podwyższania płac nauczycielskich (ust. 10, 10 a i 10b);

8) tryb realizacji corocznych podwyżek wynagrodzeń (ust. 11).

 

Jednocześnie ustawodawca powołał mechanizm kontrolno-wyrównawczy dla stanowienia i wypłacania płac nauczycielskich:

1) tryb ustalania i wypłacania specjalnego dodatku (uzupełniającego), w przypadku gdy w danym samorządzie średnie (gwarantowane) płace nie zostały osiągnięte (art. 30a KartaNauczU);

2) kontrolę sposobu wykonania obowiązków płacowych przez RIO.Zobacz także:

 

Więcej o wynagrodzeniach nauczycieli znajdziesz w module Kadry i płace>>

 
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności