Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej

Krajowa Administracja Skarbowa stanowi wyspecjalizowaną administrację rządową wykonującą zadania z zakresu realizacji dochodów z tytułu podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, ochrony interesów Skarbu Państwa oraz ochrony obszaru celnego Unii Europejskiej, a także zapewniającą obsługę i wsparcie podatnika i płatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych oraz obsługę i wsparcie przedsiębiorcy w prawidłowym wykonywaniu obowiązków celnych.

Komentarz zawiera wyczerpującą i kompleksową wykładnię przepisów ustawy z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1947 ze zm.).

W publikacji zostały omówione następujące kwestie dotyczące m.in.:

  • organów Krajowej Administracji Skarbowej;
  • jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej;
  • kontroli celno-skarbowej, czynności audytowych, urzędowego sprawdzenia oraz szczególnych uprawnień organów Krajowej Administracji Skarbowej oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej;
  • pracy w Krajowej Administracji Skarbowej i służby w Służbie Celno-Skarbowej;
  • odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariuszy czy organów właściwych w sprawach dyscyplinarnych członków korpusu służby cywilnej.

Komentarz uwzględnia najbardziej aktualny stan prawny. Prezentuje wszystkie zmiany legislacyjne do omawianej ustawy, do najważniejszych należą:

Komentarz jest adresowany do pracowników izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych, urzędów celno-skarbowych, funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. Stanowić on będzie nieodzowną pomoc dla praktyków prawa, w tym adwokatów, sędziów, prokuratorów, radców prawnych. 

Fragment tekstu z komentarza:

System finansów publicznych nie może być uznany za racjonalny, jeżeli nie została stworzona sprawna, skuteczna w działaniu i efektywna, z punktu widzenia zaspokajania potrzeb fiskalnych, struktura administracji publicznej. W demokratycznym państwie prawnym nie może ona działać w inny sposób niż na podstawie, w granicach i w celu wykonania przepisów obowiązującego prawa. Wymiar danin publicznych oraz ich pobór, a także inne formy władczej ingerencji państwa w prawa, wolności człowieka i obywatela są dopuszczalne, gdy przemawia za tym konieczność zrealizowania dobra wspólnego – interesu publicznego, a działanie organu władzy publicznej ma ustawowe umocowanie.

Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej powstawała w sposób wskazujący na silną determinację projektodawców w doprowadzeniu do zakończenia procesu jej uchwalania. Towarzyszyły temu duże emocje, zarówno zwolenników, jak i przeciwników tego aktu prawnego. Niewątpliwie wejście jej w życie 1.3.2017 r. oznaczało istotną zmianę w funkcjonowaniu administracji skarbowej i jej interesariuszy. Doszło do częściowej konsolidacji dotychczas odrębnych jej pionów administracji podatkowej, kontroli skarbowej i administracji celnej, połączonej z utworzeniem nowych organów administracyjnych oraz ich aparatu pomocniczego. Poszerzeniu uległ zakres wykonywanych zadań publicznych i procedury działania. Funkcjonariusze Służby Celnej i Kontroli Skarbowej stali się funkcjonariuszami Kontroli Celno-Skarbowej. Komentowana ustawa zmodyfikowała także reguły podejmowania pracy w tej administracji i ponoszenia odpowiedzialności dyscyplinarnej za jej nieprawidłowe wykonywanie.

Niewątpliwie ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej ma charakter kompleksowej, rozległej zakresowo i złożonej regulacji prawnej. Świadczy o tym jej struktura formalna, w ramach której 279 artykułów zostało pogrupowanych w dziewięć podstawowych działów, zazwyczaj dzielonych na rozdziały. Warto zauważyć, że nie zawiera ona przepisów wprowadzających, uchylających i przejściowych, które zawarte są w odrębnej ustawie. Komentowany akt prawny reguluje interdyscyplinarną materię, której zakres wykracza poza typowe zagadnienia prawa administracyjnego. Dotyczy to chociażby zagadnień z zakresu prawa daninowego, karnego, dewizowego, finansów publicznych, unijnego, międzynarodowego publicznego, procedur podatkowych.

Zobacz także:

 

Więcej o Krajowej Administracji Skarbowej znajdziesz w module Finanse publiczne, księgowość i podatki>>

 
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności