Wycinka drzew i krzewów. Procedura administracyjna


• Nowe przepisy obowiązujące od 1.1.2017 r. w procedurze administracyjnej dotyczące wycinki budzą wiele wątpliwości i kontrowersji. Dotyczy to głównie sytuacji, gdy drzewa lub krzewy rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych lub w granicy nieruchomości mających różnych właścicieli.
• Poradnik omawia szczegółowo problematykę dotyczącą, m.in.: nowej procedury zgłoszeniowej, pojęcia tzw. „milczącej zgody”, nakładania kar. W książce znajdują się odpowiedzi na praktyczne pytania odnośnie zasad informacyjnych o zamiarze dokonywania wycinki, uzyskiwania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów oraz obowiązujących opłat z tego tytułu.
• Pozycja to zbiór przydatnych informacji dla każdego urzędnika odpowiedzialnego za wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów oraz kontrolę tego stanu. Jest to kompendium wiedzy, które skupia najważniejsze wytyczne prawne i udziela praktycznych wskazówek.

Fragment tekstu z komentarza:

Rozdział III. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa – charakterystyka instytucji

1. Brak obowiązku uzyskania zezwolenia
Jak już wspomniano w poprzednich częściach niniejszego opracowania, na gruncie obowiązujących rozwiązań normatywnych zasadą jest, że usunięcie drzew lub krzewów wymaga uzyskania zezwolenia wydawanego przez właściwe organy administracji publicznej. Należy jednak zauważyć, że wspomniana zasada nie ma jednak charakteru absolutnego. Wskazuje na to treść art. 83f OchrPrzyrodU, który we wstępie do wyliczenia zawartego w ust. 1 stanowi, że art. 83 ust. 1 OchrPrzyrodU nie znajduje zastosowania do wymienionych przypadków. W konsekwencji trzeba uznać, że do usunięcia drzew lub krzewów w przypadkach wyliczonych w art. 83f ust. 1 nie jest potrzebne zezwolenie.

Można zatem powiedzieć, że art. 83f OchrPrzyrodU wprowadza wyjątki od ogólnej zasady głoszącej, że usunięcie drzew lub krzewów wymaga uzyskania zezwolenia. Konstatacja taka ma zasadnicze znaczenie dla dokonywania wykładni przepisu art. 83f OchrPrzyrodU. Ogólnie przyjęte zasady dokonywania wykładni tekstu prawnego stanowią, że interpretacja przepisów ustanawiających wyjątki od zasady może być przeprowadzana tylko w taki sposób, aby nie dokonywała rozszerzenia sytuacji rzeczywiście objętych hipotezą normy prawnej. Treść tej reguły wykładni oddaje paremia exceptiones non sunt extendendae. Innymi słowy, dokonując wykładni art. 83f OchrPrzyrodU, należy zawsze brać pod uwagę literalne brzmienie przepisu.

Przykład
Przykładowo można wskazać, że przepis art. 83f ust. 1 pkt 3a OchrPrzyrodU stanowi, że nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Nie ma w tym przypadku wątpliwości, że a contrario konieczne będzie uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów rosnących na nieruchomości będącej własnością osoby prawnej – np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jednak KSH wymienia również obok spółek kapitałowych (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna) kategorie tzw. spółek osobowych – np. spółka jawna, spółka partnerska czy spółka komandytowa. Ich cechą jest to, że przeważa w nich tzw. czynnik osobowy (osoby wspólników). Spółki te nie są osobami prawnymi – osobowość taką ustawodawca przyznaje tylko spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i spółce akcyjnej. Spółkom osobowym ustawodawca przyznaje jednak zdolność prawną. Jest to zatem jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, o której mowa w art. 331 KC. Pomimo tego, że w spółce osobowej na pierwszym planie pozostają osoby (najczęściej fizyczne) tworzące tę spółkę, to jednak, jeśli taka spółka jest właścicielem nieruchomości, na której mają zostać usunięte drzewa lub krzewy, nie można stosować do niej wyjątku z art. 83f ust. 1 pkt 3a OchrPrzyrodU. Przepis ten, z uwagi na fakt, że jest on wyjątkiem od zasady, należy stosować, uwzględniając jego literalne brzmienie – nieprawidłowe byłoby przyjęcie wykładni rozszerzającej, w myśl której hipotezą tego przepisu należałoby objąć również spółki osobowe.

Uregulowane w art. 83f OchrPrzyrodU wyjątki od obowiązku uzyskania zezwolenia do tej pory oznaczały w zasadzie zwolnienie z jakichkolwiek powinności wobec organów administracji publicznej. Innymi słowy, podmiot chcący usunąć drzewo lub krzew w jednej z sytuacji przewidzianych w art. 83f OchrPrzyrodU (przy założeniu, że stan rzeczywisty pokrywał się z przypadkami wymienionym w tym przepisie), mógł to po prostu zrobić, bez narażania się na konsekwencje prawne.

Trzeba jednak zauważyć, że w nowym stanie prawnym, wprowadzonym ZmOchrPrzyrodU17, sytuacja nieco się skomplikowała. Do OchrPrzyrodU wprowadzono bowiem nową instytucję regulującą tryb umożliwiający usunięcie drzewa bez uzyskiwania zezwolenia. Mamy tutaj do czynienia z tzw. trybem zgłoszeniowym czy też po prostu z instytucją zgłoszenia.

Wprowadzenie tego nowego rozwiązania jest w pewnym sensie reakcją na zbyt daleko idącą liberalizację możliwości usuwania drzew wprowadzoną ustawą z 16.12.2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz.U. z 2016 r. poz. 2249). Przywołana regulacja, która weszła w życie 1.1.2017 r., umożliwiła w zasadzie niekontrolowaną wycinkę drzew na terenie nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych. Nie oznacza to, że ustawodawca nie wskazywał żadnych warunków legalności takiej wycinki. Otóż dokonanie czynności polegającej na usunięciu drzewa lub krzewów bez obowiązku uzyskania zezwolenia było możliwe, jeżeli kumulatywnie zostały spełnione dwie przesłanki. Po pierwsze, przedmiotem usunięcia było drzewo lub krzew, które znajdywały się na nieruchomości należącej do osoby fizycznej. Po drugie, usunięcie nie mogło być realizowane na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jednak z uwagi na brak obowiązków notyfikacyjnych w rzeczywistości znacznie utrudnione, czy wręcz niemożliwe, było dokonanie przez właściwe organy rzetelnej weryfikacji spełnienia wspomnianych przesłanek ustawowych. Rozwiązanie takie było niewątpliwie niedoskonałe i wymagało szybkiej korekty. Odpowiedzią na zaistniałą sytuację było uchwalenie ZmOchrPrzyrodU17, o której mowa była wcześniej. Jak wskazano bowiem w uzasadnieniu, wprowadzenie w życie nowych rozwiązań miało na celu umożliwienie weryfikacji „czy wycinka była rzeczywiście przeprowadzona w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą” (por. druk sejmowy Nr 1334, Sejm VIII kadencji, uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody).

Na tle obecnie obowiązującego stanu prawnego można zatem powiedzieć, że zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia może polegać na:
1) możliwości dokonania usunięcia drzewa lub krzewu bez dokonywania jakichkolwiek dodatkowych czynności wobec administracji publicznej;
2) obowiązku uprzedniego zgłoszenia właściwemu organowi administracji publicznej zamiaru usunięcia drzewa (obowiązek notyfikacji).

Należy podkreślić, że oba rodzaje sytuacji są wyjątkami od obowiązku uzyskania zezwolenia. Jednak w grupie tych wyjątków występują pewne kwalifikowane stany faktyczne, które wymagają dokonania zgłoszenia. Dla dalszych rozważań konieczne jest uświadomienie sobie, że grupa sytuacji wymagających zgłoszenia niejako zawarta jest w całym katalogu wyjątków od obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.

Dla ustalenia, czy konieczne jest zastosowanie trybu zgłoszenia, trzeba w pierwszej kolejności ustalić, czy okoliczności, w których ma nastąpić usunięcie danego drzewa lub krzewu, są w ogóle zaliczane do wyjątków przewidzianych w art. 83f OchrPrzyrodU. Dopiero jeśli takie ustalenie będzie pozytywne, można dalej analizować, czy konieczne jest dokonanie zgłoszenia. Jak już bowiem zostało wspomniane, usunięcie drzewa – w myśl nowej procedury – jest możliwe tylko w tych przypadkach, gdy nie zachodzi obowiązek uzyskania zezwolenia.

Zobacz także:
Weryfikacja zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa
Rola gminy przy usuwaniu drzew w trybie zezwolenia na terenie obszaru chronionego krajobrazu
Niezgodność treści zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew ze stanem faktycznym
Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru usunięcia drzewa

Więcej o ochronie środowiska znajdziesz w module Gospodarka komunalna i ochrona środowiska >>
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności