VAT w jednostkach samorządu terytorialnego. Centralizacja wraz z pierwszą korektą prewskaźnika


  • Od 1.1.2017 r. gmina (powiat, województwo) i jej jednostki zależne stanowią „jedną całość” i są uznawane za jednego podatnika VAT. Od 2017 r. ustaje odrębność podatkowa jednostek organizacyjnych JST. Centralizacja rozliczeń podatku VAT stanowi fundamentalną zmianę rozliczeń JST.
  • Publikacja będzie szczególnie przydatna dla głównych księgowych
    w JST
    oraz osób zajmujących się finansami w jednostkach organizacyjnych JST, a także dla wszystkich zainteresowanych tematyką centralizacji VAT.
  • Przedstawione przykłady pozwolą na zapoznanie się ze specyfiką, m.in.: wyliczania prewspółczynnika i wskaźnika proporcji, dokonywania łącznej korekty oraz tzw. korekty wieloletniej.


Fragment tekstu z poradnika:

Deklaracje podatkowe – kto powinien złożyć ostatnią deklarację przed centralizacją? Od dnia przejęcia praw i obowiązków, jednostka samorządu terytorialnego (JST)  może korzystać z wszelkich praw przysługujących wcześniej zakładowi budżetowemu czy jednostce budżetowej. Jednocześnie JST powinna wypełniać wszelkie obowiązki tych podmiotów. Do obowiązków tych należy w szczególności złożenie ostatniej deklaracji VAT (za ostatni okres rozliczeniowy przed centralizacją).

W myśl art. 99 ust. 1 ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.; dalej: VATU) podatnicy są zobowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu. W przypadku gdy dzień centralizacji nastąpi pierwszego dnia po zakończeniu okresu rozliczeniowego (i w momencie składania deklaracji jednostka budżetowa czy zakład budżetowy utraciły swój byt podatkowy na potrzeby VATU), do złożenia deklaracji podatkowej –
za ostatni okres ich działalności – zobowiązana jest JST.

Jednostka samorządu terytorialnego powinna złożyć ww. deklarację w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego ta deklaracja dotyczy (ze wskazaniem, że została złożona przez następcę prawnego). W deklaracji tej należy podać dodatkowo dane jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego. Powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji JST. W deklaracji ujmowana jest sprzedaż/zakup jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego do dnia centralizacji.

Przykład
Zarówno przedszkole miejskie (jednostka budżetowa), jak i gmina dokonały centralizacji na dzień 1.1.2017 r. Do tego czasu jednostka budżetowa była czynnym podatnikiem podatku VAT. Kto powinien złożyć ostatnią deklarację VAT-7 przedszkola za grudzień 2016 r.? Deklaracja za grudzień powinna wskazywać jednostkę budżetową jako podatnika, lecz powinna ją już złożyć JST. Jednostka budżetowa bowiem na dzień złożenia deklaracji nie istnieje już jako podatnik VAT.

W tym zakresie należy również powołać art. 17b § 1 ustawy z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.), który stanowi, że organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawie praw i obowiązków podatnika, przejętych przez następcę prawnego, jest organ podatkowy właściwy dla następcy prawnego. W konsekwencji, uwzględniając powyższy przykład, JST zobowiązana będzie złożyć tę deklarację już do własnego organu podatkowego
w zakresie rozliczeń VAT.

Zobacz także:


Więcej o centralizacji VAT znajdziesz w module Finanse publiczne, księgowość i podatki >>
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności